Забравена парола?
Начало на реферати

Застраховане тест


1. Характерно за външното съзастраховане е -участието на всеки съзастраховател е индивидуално, не съществува солидарност, за различни части могат да се договорят различни тарифи.В случай на щета застрахованият се обръща към всеки по отделно да му изплати полагащата се част от общия размер на застрахователното обезщетение.Застрахованият знае за съществуването на всички съзастрахователи

2. Какво представлява пренос премията?

-вноската намалена с резултатната вноска

3. В какво се състои смисъла за изразяване на риска по същество? . -с излишъка от средства по една застраховка се компенсира недостатъка на средства по друга застраховка

4. Представете графически застрахователната вноска в общото застраховане?

5. Посочете основните функции, които изпълнява застрахователната сума?

-тя определя горната граница на отговорността на застрахователя.Не може да бъде по голяма от застрахователната стойност, тя може да бъде най-много равна. В живото застраховането застр.сума се определя субективно от клиента. Тя е бязя за пресмятане на застрахователната премия

6. Кои са елементите на застрахователния пазар

-държавата,застрахователни дружества,потребители на застрахователните продукти,застрахователни посредници

7. Еквивалентния принцип в застраховането важи за отношенията между

- застрахован – застрахован

8. Посочете вярното твърдение за застрахователната вноска


9. Да се пресметне застрахователното обезщетение пропорционално правило – застрахователна стойност 40 000 лв., застрахователна сума 20 000 лв. щета 30 000 лв. Отг.15 000


10. Изравняването на риска извън застрахователната съвкупност се осъществява:

- чрез съзастраховане - чрез презастраховане


11. Определете застрахователното обезщетение при форма на застраховане на действителна стойност при следните данни S= 100 000, T= 60 000лв. и безусловна франшиза – 15%. Отг.45 000

12. Математическите рерзерви се образуват и изполват при изплащане на застрахователни суми. ..............................................................................................

13. Показателя за ощетимост на застрахователната сума се пресмята като отношения между сума за изплатено обезщетение към сума на сабраните застрахователни вноски:

- сума за изпратено обезщетение към застрахователената сума на всички обекти

за които има застрахователно плащане

- сума на изплатено обезщетение към застрахователната сума към застрахователната сума на всички застраховане обекти

14. При щети за имущество, което е презастраховано застрахования се обръща за възмездяване към: .....прекия застраховател

15. Застрахователната сума в имущественото застраховане служи като база за определяне на застрахователната премия

16. В кои случаи субективния риск е застрахован

- обикновенна небрежност

17. В какво съотношение се намира щетата (Т) и обезщетението (Q) при форма на застраховане на действителна (балансова стойност)

T=Q

18. Застрахователен агент:

- не може да работи за 1 застрахователно дружество

- може да работи за повече от 1 застрахователно дружество

Застраховане тест facebook image
Публикувано от: Албина Алексеева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.