Начало на реферати

Защитена местност Блатото край Малък Преславец


Защитена местност Блатото край Малък Преславец

Блатото Малък Преславец е обявено за Защитена местност със Заповед РД 411/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите. Прилежащата му територия е 147,3364 ха. То се намира на 4 км северно село Малък Преславец и е в непосредствена близост до р. Дунав. Отстои на около 30 км от Поддържан резерват Сребърна и служи за хранителна база на чапли, блестящи ибиси, лопатари, корморани и други гнездещи в резервата птици.

Фауна:
Блатото Малък Преславец е една от последните останали запазени влажни зони по българския бряг на р. Дунав. Познато е със своята голяма колония от бяла водна лилия. То е добро място за отдих и риболов. Върху неговата фауна са извършвани периодични наблюдения, но писмените данни за тях са ограничени. Орнитофауната на района до този момент наброява 147 вида, като гнездещи от тях са 82 вида.

Поради своята дълбочина езерото е с преобладаващо открита водна площ с голямо съобщество от бяла водна лилия, която е добра база за основните гнездящи тук видове - белобузата рибарка и двата вида водни кокошки - зеленоногата и белочелата (лиската). Значително по-малък по площ е тръстиковият пояс около езерото, който се разширява само в опашката на водното огледало. Затова и видовете типично гнездящи в тръстика са значително по-малобройни в сравнение с останалите влажни зони в района, в които преобладава тръстиката. Другия значим биотоп, който от 2004 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите бе включен в територията на Защитената местност е гората на западния бряг на езерото, с което към гнездящата орнитофауна на района бяха прибавени и голям брой пойни видове птици, обитаващи горски екосистеми. Източния бряг на езерото е почти изцяло застроен и се обитава от антропогенни видове птици, като най-многобройна е колонията на градската лястовица.

Всяка години блатото замръзва и зимуващите водолюбиви птици се концентрират в р. Дунав, но при по-топли зими могат да се наблюдават и вътре в блатото (например черновратия гмурец).

Видове, обитаващи блатото по време на следгнездовите скитания и сезонни прелети:
Сива чапла - в България са установени 24 гнездови колонии. Прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Обитава блата и езера с обширни тръстикови масиви. Размножителният период е от март до юни. Гнезди в самостоятелни или смесени колонии с други чапли. По дунавското крайбрежие гнезди по тополи, бяла върба, тръстикови масиви. В Блатото Малък Преславец" не гнезди, но числеността и през лятото е голяма. Защитен вид.
Малка бяла чапла - нейни гнездови колонии се срещат по островите на р. Дунав, езеро Сребърна, долината на река Вит, р. Марица и Черноморското крайбрежие. Цялата птица е снежно бяла. Обитава блата, езера, разливи на реки, рибарници и др. Размножителният период е от средата на април до началото на август. Самостоятелни

Защитена местност Блатото край Малък Преславец facebook image
Публикувано от: Тодорка Митева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.