Забравена парола?
Начало на реферати

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. ФИРМИ И СИСТЕМИ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба следователно работната заплата е цена на стоката работна сила определена на пазара на труда /РЗ работна заплата/

ФУНКЦИИ НА РЗ

1.Разпределителна чрез РЗ се отразява участието и приноса на всеки работник в дейността на фирмата по създаването на стоките и услугите.

2.Социално икономическа функция РЗ е основен източник на средства за задоволяване на материални и духовни потребности и за възпроизводство на работна та сила на работника. Ето защо при заемането на дадена платена длъжност работниците се стремят към такава по размер РЗ която да им позволи да възстановяват изразходваната си работна сила и да издържат своето семейство на обичайния за страната жизнен стандарт.

3.Мотивираща функция при равни други условия РЗ е главното което определя готовността на търсещия работа да приема предложението на работодателя или да го откаже и да продължи да си търси по-добре платена работа. РЗ мотивира поведението на работниците и служителите в трудовия процес което се изразява в стремеж към висока производителност на труда и спазването на трудовата, производствена и технологична дисциплина.

4.Принцип за образуване на РЗ.

1.Заплащането да става според количеството и качеството на вложения труд.

2.РЗ зависи от квалификацията на работника, от сложността и отговорността на извършваната работа, от производствено-технически условия и др. фактори но еднаквия по количество и качество труд трябва да се заплаща еднакво независимо от пола, възрастта, националността или расовата принадлежности.

3.Производителността на труда трябва да превишава темповете на ръста на СРЗ /редна РЗ/

4.РЗ трябва да бъде гъвкава и динамична при изменение на инфлацията, промени в социалното осигуряване в търсенето и предлагането на труда.

5.Системата на договаряне и образуване на РЗ трябва да бъде ясна и разбираема за всеки работник.

6.РЗ се договаря на три равнища:

-национално; - фирмено; - индивидуално

Форми и системи на работна заплата

Измерването, оценката и възнаграждението на резултатите от труда става от различни форми и системи на РЗ.

В зависимост от това как се измерва количеството на вложения от работника труд съществуват 2 форми на РЗ

-повременна форма; - сделна форма

Формите на РЗ се прилагат чрез определени системи на РЗ.

Със системите се постига по-тясно обвързване на РЗ с количеството и качеството на вложения труд и се създават условия за повишаване на материалната заинтересованост на работниците да работят по-добре.

Повременна форма на РЗ

При нея заплащането на работника зависи от отработеното време и размера на тарифната ставка. Тарифната ставка е размера на РЗ за единица време /най-често за 1 час/ тя е различна за отделните работници и зависи от вида на работните места и длъжности. Предимство на повременната форма е простотата на прилагането й.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА  СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА facebook image
Публикувано от: Стефан Владимиров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.