Начало на реферати

Замърсяване на въздуха


ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

АЕРОЗОЛ

Колоидна дисперсна система с газова дисперсна среда и твърда или течна дисперсна фаза. Аерозоли са мъглата, димът, прахът, някои фармацевтични препарати и парфюмерийни изделия.

ЕМУЛСИЯ

Дисперсна система от 2 или повече несмесващи се течности, едната от които (дисперсна фаза) е разпределена (емулгирана) в другата (дисперсна среда) във вид на малки капчици. Например мляко, млечни масла, майонеза, нефтени емулсии. Във фотографията емулсията е смес от светлочувствителни сребърни соли и желатин, с която се покриват фотографски плаки, филми или хартия. Емулсия, нанесена върху подложка, образува светлочувствителния слой на фотоматериала.

ПЯНА (в химията)

Дисперсна система с дисперсна фаза газ и дисперсна среда течност (главно вода). Устойчиви и обилни пени се образуват чрез добавяне на пенообразуватели (алкохоли, феноли, сулфокиселини) и стабилизатори (белтъци, желатин, сапонини). Пените се премахват чрез пеногасители (амини, мастни киселини). Приложение - при гасене на пожари, пенна флотация, за производство на пеноматериали и др.

ГЕЛ

Желирана дисперсна система, образувана при коагулация на колоидни разтвори (золи); притежава пластични, еластични, тиксотропни свойства. Гел са сапунът, естественият каучук, желатинът и др.

КОАГУЛАЦИЯ

Обединяване на частици от дисперсната фаза на дисперсна система (главно колоиди) в по-големи или по-малки агрегати при взаимните удари в резултат на брауновото движение на частиците. При коагулацията в разтвора пада утайка (коагулат) или се образува гел. Широко разпространено явление в природата; използва се за пречистване на води, в химичната технология и др.

КОАЦЕРВАЦИЯ

Разслояване на течна дисперсна система във вид на капки (коацервати) или на слоеве при ограничаване на взаимната разтворимост на компонентите, например фенол - вода, разтвори на полимери в желатин и др. 1) Разслояване на дисперсна система под действие на гравитационното поле или на центробежни сили, при което дисперсната фаза се отделя като утайка. Широко разпространено природно явление; използва се в химията, обогатяването на полезни изкопаеми и др.

СУСПЕНЗИЯ

Груба дисперсна система на твърдо вещество в течност с частици, по-големи от частиците на колоидите, например мътната глинеста вода.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото. Развивани са предимно тежка индустрия, характеризираща се с подчертана енергоемкост и материалоемкост; химическа промишленост; металургия; машиностроене и др. Много от промишлените обекти са разположени не само в неподходящи райони в близост до населени места, където има условия за разсейване на замърсителите, но и далеч превишават по мощност на емисиите допустимото замърсяване. Остарелите технологии и амортизирани производствени мощности не отговарят на изискванията за защита на околната среда. За нарушеното екологично равновесие допринася и трансграничният пренос на вредни вещества, например крайдунавските селища.

Замърсяване на въздуха facebook image
Публикувано от: Мариела Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.