Забравена парола?
Начало на реферати

Закон на Ом. Съпротивление, проводимост и единици за измерването им


10 Закон на Ом. Съпротивление, проводимост и единици за измерването им. Закон на Джаул-Ленц. Правило на Кирхов.

Ом експериментално е установил, че силата на тока I, течащ по еднороден проводник, на който не действат странични сили, е пропорционална на напрежението в краищата му:

I=U/R,

където R-електрическо съпротивление, и неговата единица за измерване е ом. [].

Или съпротивлението е един ом, ако м/у краищата на проводника е приложено напрежение 1 волт, при протичането на ток 1 ампер. Съпротивлението на един елемент зависи от веществото, формата и размерите му. За еднороден проводник с дължина l и напречно сечение s:

R=l/s, където е специфично електрично съпротивление. За нееднороден с различно напречно сечение,

Единицата за измерване на специфичното съпротивление, е [/м]. Обратнопропорционалната величина на съпротивлението, се нарича проводимост и се бележи с G=1/R нейната единица за измерване е сименс.

Закона на Ом, може да се представи още и в диференциална форма така:

където 1/=, се нарича специфична ел. Проводимост. Единицата за е сименс на метър.

Също друга важна характеристика на тока е неговата плътност, която се бележи с j=.Е, , което и уравнение, изразява закона на Ом в диференциален вид.

При протичане на постоянен ток по в неподвижен еднороден проводник работата на силите на електричното поле отиват изцяло за загряването на проводника. Или работата е равна на изменението на вътрешната енергия на проводника: Q=IUt след преобразувания чрез заместване от закона на Ом, получаваме: Q=I2Rt, което е и опитно установения закон на Джаул-Ленц. Той гласи, че при последователно свързани проводници, количеството топлина което се отделя от в тях е правопропорционално на съпротивленията им.

Първото правило на Кирхов, е в следствие от закона за запазване на заряда и гласи: Алгебричната сума на токовете в една възлова точка от веригата, е равна на 0. Точка в която се събират два или повече проводника, се нарича възлова точка. Прието е да се взимат със положителен знак токовете които влизат в нея, и с отрицателен излизащите. Ето закона на Кирхов написан и в математически вариант:

където n-брой проводници, Ik - токовете в тях.

Вторият закон на Кирхов, гласи: Сумата от всички напрежения във веригата е равна на 0. Или още може да бъде казан така: Сумата от падовете на напрежения в контурите, е равен на ЕДН. Записано това изглежда така:


i 11 Опит на Оерщед. Магнитна индукция на движещ се заряд във вакуум. Единици. Поле на система от токове. Закон на Био-Савар-Лаплас. Магнитно поле на прав и кръгов проводник.

За първи път, връзката м/у движението на зарядите и магнитните явления е демонстрирано от Оерщед. С неговият опит се установява, че магнитната стрелка, поставена в близост до проводник, по който тече ток, се отклонява в направление север-юг. Това показва, че токът създава в пространството магнитно поле, което действа на стрелката по същия начин по който действа и магнитното поле, създадено от постоянен магнит. Големината на силите с които магнитното поле действа на участък от проводник с малка дължина l, по който тече ток I с:

F=B.I.l.sin

Величината В е различна в различните точки в зависимост от пространството и характера на магнитното поле. За неговото пълно характеризиране, е достатъчно да се въведе във всяка точка по един вектор В, наречен магнитна индукция на полето. Единицата за измерване на магнитна индукция е [тесла]. Индукцията за едно хомогенно поле е една тесла ако на дължина 1 метър от прав проводник, по който тече ток 1 А действа сила 1 N, когато проводника е перпендикулярен на магнитната индукция на полето.

Савар изследва магнитното поле около проводник по който тече ток доказват, че скоростта на магнитната индукция, в дадена точка от пространството, около проводника, зависи правопропорционално от скоростта на тока течащ през проводника. Той установява също, че магн. индукция зависи от формата и дължината на проводника и от разстоянието до него. Лаплас дава математически изрази на тази зависимост, в следния вид:

Закон на Ом. Съпротивление, проводимост и единици за измерването им facebook image
Публикувано от: Цвятка Георгиев

Подобни материалиЗакон на Ом. Съпротивление, проводимост и единици за измерването им 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.