Начало на реферати

Задачи за самостоятелна подготовка


Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

4


1.Задачи за самостоятелна подготовка

Задача 1: Опишете чрез модифицирана блок-схема следния фрагмент от програма, написана на език Паскал:

i := 1;

m := 2;

while (i <= 30) and (a[i] <> 0) do

begin

case m * 3 of

1, 3, 5, 7, 9, 11 : a[i] := 14;

2, 6, 8 : a[i] := 14;

end;

while m = 6 do i := i + 3;

end;

Коя алтернатива на оператора case ще бъде изпълнена?

Задача 2: Даден е операторът:

while (alpha[i] = beta) and ( i <= 12) do

begin

i := i + 1;

alpha[i] := alpha[i] * beta;

end;

където стойностите на масива alpha и променливата beta са реални числа.

Фиг. 1 Част от блок-схема

  • Заменете оператора while с еквивалентна програмна конструкция, реализирана с оператор repeat.

  • Обяснете какви трудности, произтичащи от особеностите на машинната аритметика биха произлезли от извършената промяна.

  • Анализирайте възможните проблеми при работа с масива след промяната.

Задача 3: На Фиг. 1 е дадена част от блок-схема. Напишете съответстващ фрагмент от програма на език Паскал, като използвате:

  • Вариант 1: оператор for.

  • Вариант 2: оператор while.

  • Вариант 3: оператор repeat.

Задачи за самостоятелна подготовка facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.