Начало на реферати

Word. Работа с папки и файлове


-хоризонтален и вертикален скроу-предвижва страниците на горе и на долу

-Draw…-лента за чертане

Page1-лента за състоянието

2.Основни правила за писане в Word

-най-напред се пише текста и чак след това започва да се форматира

-преди да форматираме задължително трябва да маркираме

-на нов ред се минавас Enter само тогава когато се започва нов абац

-отстъп навътре за начало на нов абзац само с клавиш Tab

-между думите и след препинателните знаци оставяме по един интервал

-номерация на абзаците не се пише от клавиатурата

-при работа с таблици-най напред се четрае и чак след това се пише в нея

3.Основни менюта

-File-New-създаване на нов документ

-Open-отвряне на вече съществуващ документ

-Close-затваряне на текущ документ

-Save-съхранява промените във вече съществуващ документ

-Save as-дава възможностда се съхранят промените под друго име и на друго място

-Page Setup-настройка на страницата

-Margins-там се определя отстъпи на страницата

-Top-отстъп отгоре

-Bottom-отстъп от долу

-Left-отстъп от ляво

-Right-отстъп от дясно

-Orientation-определя се разположението на листа

-Portrait-изправен лист

-Landscape-легнал лист

Paper-

-Pаper size-определя формата на листа

-Width-ширина

-Height-висичината на листа

Print Preview-преглед преди разпечатване на листа

Print-разпечатай:за печатане на последователни страници от 1 -10 записа е с тире,а за печатане на непоследователни страници записа е :1,3,5,7... със запетайка .При смесено печатане запетайка и тире:1,3,5,-10

Nombers of copies –колко пъти да се разпечата листа

Exit-изход от цялата програмаWord. Работа с папки и файлове facebook image
Публикувано от: Galin Stoyanov

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.