Начало на реферати

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота


Количественото определяне на организмите в биоценозата е също много важен момент. Той е свързан с количеството органична материя, произвеждана от продуцентите, която преминава в консументите и редуцентите и осигурява нормалното им развитие.

Съществуват различни методи за установяване на количествения състав на биоценозата. Кои методи ще се използват, зависи както от това, числеността на кои видове ще се определя. Точното количество на всеки вид в биоценозата е практически невъзможно да се определи, особено на дребните и микроскопични растения и на безгръбначните животни. И тук науката си служи със средни стойности, получени от няколко взети проби.


Важен момент в изучаването на биоценозата е пространственото разпределение на организмите в екосистемата. Това разпределение зависи от много обстоятелства, по- главните от които са географското разположение на екосистемата, климатичните особености , числеността на видовете и т. н. или, с други думи, от богатството на екологичните ниши( съвкупност от всички фактори на средата осигуряващи съществуването на вида) В една зряла екосистема с установено екологично равновесие, с разнообразни екологични ниши организмите са така разпределени, че от една страна, осигуряват кръговрата на веществата, а от друга, конкуренцията и съперничеството са сведени до минимум.


Разпределението на организмите в дадена биоценоза не е случайно. Организмите заемат съответното място в пространството и изпълняват определена роля в биоценозата. В зависимост от това биоценозите се характеризират с определена структура, която се създава постепенно, с течение на времето и устойчиво се поддържа чрез взаимоотношението на всички компоненти. В биоценозата всеки вид заема различна екологична ниша. Така в една зряла биоценоза междувидовата конкуренция е сведена до минимум.


5

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота facebook image
Публикувано от: Пламен Дамянов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.