Начало на реферати

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота


Само че, докато за биосферата важи пълната и независимост по отношение на материята, защото тя изцяло се съдържа в нея, за биома, ландшафтите и екосистемите тази независимост е по- малка, защото в кръговрата се увлича не само материята в една екосистема, биом или ландшафт, а и от други. Например водата, въздухът и другите вещества ( минерални, органични и др.), които организмите използват в една екосистема, могат да постъпят и от други, по някога далечни екосистеми.

Следователно като задължително условие, за да имаме право да обявим една групировка за биоценоза и биоценозата и биотопа й за екосистема, е те да имат определена структура, която да им позволява да функционират, т. е. да извършват кръговрат на веществата и да трансформират на различни равнища слънчевата енергия, така както не просто сума от клетки, тъкани, органи и системи от органи правят един организъм, а само такава сума, която позволява тя да функционира като трансформира енергия и преработва различни вещества, расте, развива се и се размножава.

От това следва, че когато говорим за биоценоза, трябва да имаме в предвид такава групировка от организми, която е съставна част на екосистемата и е така съставена, че позволява да се извършва през нея кръговрат на веществата и да функционира екосистемата.

Извън биоценозата организми могат да съществуват. И не само днес. Още при зараждането на живота върху Земята е съществувало необходимото условие тези проорганизми заедно със средата да образуват такова структурно и функционално единство, че да се извършва кръговрат, т. е. да функционират. Тази необходимост е може би най- силният довод против хипотезата за пренасяне на живота върху Земята от друго космическо тяло.

Всяка биоценоза има определен качествен и количествен състав. Определянето на качествения състав на биоценозата, т. е. от какви видове се състои, е много трудна задача. Причината е в огромното разнообразие на видовете, особено на безгръбначните животни, много от които са слабо изучени и дори неизвестни на науката.

3

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота facebook image
Публикувано от: Пламен Дамянов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.