Начало на реферати

Възвращаемост и риск при инвестиционните решения инвестиционен риск общ и специфичен


Възвращаемост и риск при инвестиционните решения инвестиционен риск /общ и специфичен/. Норма на възвращаемост. Инвестиционния риск се състои от вероятността на очакваната норма на възвръщаемост да се отклонява от реалната норма на възвръщаемост. Риска е свързан повече с опасност, с липса на сигурност, защото обратното е шанс.// Видове риск: *общ пазарен риск (систематичен, неспецифичен, недиверсифицируем) свързан е с общото състояние на ик-ката в страната и света. Този риск е породен от св-вото на ЦК да се движат заедно при настъпващите промени в ик-ката. Той изразява общата несигурност. Отделния инвеститор не може да влияе в/у него, но може да го познава и да се съобразява с него; *индивидуален риск (уникален, диверсифицируем) отразява специфичните особеност в дейността и у-ето на дадена фирма. Той може да се намали или елиминира ч/з купуване на ценни книги на няколко самостоятелни предприятия. Индивидуалния риск е свързан със същността на отделните ЦК. Той може да се изключи напълно ако се комбинират няколко вида ЦК. Различните инвестиции имат различна възвръщаемост, защото отделните вложения са съразмерни с поетия риск, колкото по-голям е риска, толкова по-висока норма на възвращаемост се залага при дисконтирането.// В пазара на ЦК са групирани няколко групи в зависимост от степента на риска. *съкровищни бонове д-вни облигации със срок до 1 г. Те се смятат за без рискови, доколкото изплащането им е гарантирано от д-вата и лихвата е фиксирана. *правителствени дългосрочни облигации имат по-висок риск от обезценка. *корпоративни облигации за тях съществува риск от обезценка и неплащане при фалит на фирмата емитент. *обикновени акции те са с най-висок риск, доколкото са титуляр за собственост в/у компанията и възвращаемостта от тях отразява резултатите от дейността на фирмата, която ги е емитирала.// Различните ЦК имат различна норма на възвръщаемост. Рискът намира количествен израз в числената норма на възвръщаемост. Потенциалният инвеститор се интересува каква е степента на риска ако рискът е по-голям, печалбата е по-голяма и обратното.// Възвръщаемостта на капитала вложен в бизнеса трябва да е по-голям от този на д-вните ЦК. В най-елементарния случай нормата на възвръщаемост се избира да бъде равна на пазарния лихвен % за съответния период. В много случай при инфлация, инвестиционната активност пада.


Възвращаемост и риск при инвестиционните решения  инвестиционен риск общ и специфичен facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиВъзвращаемост и риск при инвестиционните решения инвестиционен риск общ и специфичен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.