Начало на реферати

Възприятие


2.3.3 Решаване на опознавателна задача и установка

Установка психично състояние, което оказва влияние върху протичането на всички процеси, включително и върху възприятието. Тя възниква когато определена сензорна ситуация започва да въздейства върху човека. Тя активизира възп в точно определено направление:

  • в избора на предмет от множество обекти

  • в актуализация на точно определена категория за предмети, с която ще се извършва акта на идентификация с новоизградения образ на актуално възприетия предмет.

2.3.4 Възприятието като перцептивен цикъл

Структурите, направляващи перцептивната активност на човека са схемите. Схемата е основния елемент участващ в реализиране на възп. Нейното предназначение е да приема инфо за външните деташли на предмета. Тя участва във възп процес като непрекъснато се променя. Тези изменения стават в рамките на специфична форма на активност перцептивен цикъл. Чрез схемата се осъществява активна организация на миналия опит с цел систематично реализиране на бъдещи реакции в определено направление. Фиг. 4 стр.132

Възп се направлява от предвиждащите схеми те показват какво преимущество да се възприеме в дразнителя, на коя инфо да се даде предимство. Възп съществува не заради потвърждаване на съществуващи предположения, а за да осигури на организма нова инфо.

Детето идва на този свят с общи генерализирани схеми за зрително, вкусово и тн възп. Те обаче постепенно биват в изследване на обкръжаващата действителност. Това е възможно благодарение на някои вродени тенденции за възприемане.

Невидимия сбор на инфо има важно значение създава се възможност за определяне на личното значение на обекта. Поради включването на различни схеми от различни хора при възприемането на един и същ обект обуславя придобиването на нееднаква значимост за хората.

2.4 Възприятие и други психични явления

2.4.1 Възприятие и емоции

Несамостоятелността на възп проличава при опознаването на неутрални и емоционални думи. Възп процес се затруднява, когато успоредно с него протича отрицателно емоц преживяване. Емо може да повлияе на възп и когато го предхожда. Влияние върху възп оказват актуално преживяваните емо като всяка от тях слага своя отпечатък в зависимост от натрупваните данни. Възп процес се развива в онази посока, която е оказана от доминиращата емо.

2.4.2 Възприятие и потребности

Потребността е душевно явление, което се състои в преживяване на психично състояние на напрежение. То се поражда от отсъствието на определен предмет, които е необходим за поддържане на психичното, социалното и биологичното равновесие.

2.4.3 Възприятие и ценности

Материален или духовен предмет, съществуващ в обществото, на който индивида придава личностен смисъл. Съвкупността от ценности образува ценностната система на човека. Яъзп на предметите се променя под влияние на тяхната увеличаваща се социална ценност. По-висока лична ценност детерминира по-голям нереализъм на възп.

2.5 Възприятие и неистинност

Неадекватното отразяване на външните данни на определен предмет се нарича илюзия. Една от причините за измамност на възп е влиянието на нашите представи за зависимост между разстояние и наблюдаван предмет. Може да се приеме, че една от причините за увеличаване ефекта на илюзията у хората с висока степен на

Възприятие facebook image
Публикувано от: Красимир Иванов

Подобни материалиВъзприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.