Начало на реферати

Възприятие


моментно значим предмет , който е реално съществуващ и фон- образ на пространството (съвкупност от образи на неактуално значими предмети).

Ефект на последействието на фигурите предметите попадащи в полето на възп си взаимодействат и тяхното едновременно възприемане може да бъде съпроводено с неточности. Има две обяснения за него Гибсън у всеки човек съществува тенденция за изправяне на изкривеното; другото схващане е продължителната фиксация на деформирания предмет.

Едновременното въздействие на два различни дразнители върху два сетивни органи поражда само един образ. Той може да е комбиниран или да се отнася само до единия от дразнителите.

2.3 Възприятието като процес на познание

2.3.1 Процесът на възп и теорията за дейността

А. Възп и перцептивни действия

Всички прецептивни действия могат да се разделят на две групи. В първата се включват действия, насочени към търсене на предмета в пространството, към подготовка и адаптиране на окото или ръката за осъществяване на въп процес. Втората група са насочени към събиране на сетивни данни, към построяване образа на възп обект и неговото отнасяне към определено множество предмети.

Б. Перцеп активност за построяване на образа и за решаване на опознават. задача

Пусковия момент за построяване образа на предмета е откриването. То се реализира, когато човек може да отдели фигурата от фона и да определи контура й. следваща крачка към изграждане на образа е открояване на притежаваните от предмета сетивни данни. В резултат на натрупаните необходими данни се изгражда образ на предмета. В него са представени едновременно главните и второстепенните перцепт елементи. Това е образ, в който е включена сумата от външни признаци, между които има определени съотношения. След построяване на образа идва ред на последната операция опознаване. Съотнасят се признаците на възп обект към пазените в паметта еталони (съхранени стари образи. Съдържащи отличителни и постоянни признаци на уникален обект или на клас обекти). Съществуват два начина за опознаване: сукцисивен и симулантен.

Сукцисивен възп протича като се прави избор на един признак, оглежда се оценява се и след това се преминава към следващо св-во. Този вид опозн действие завършва с избор на еталон от множество алтернативни. Успоредно с избора се извършва и сравнение на изградения модел на възприетия обект с еталона. Опозн завършва с назоваване на предмета.

Симулантен прилага се при повторно възприемане на предмета. Обекта получава цялостна оценка и мигновено се отнася към пазения еталон за сравнение.

2.3.2 Възприятието като процес на вземане на решения

Дером Брунер приема, че всеки акт на възп е процес на вземане на съвкупност от решения.

Начален етап на последователното вземане на решения Първична категоризация насочване на вниманието към един предмет от заобикалящото ни множество.

Втори етап търсене на признаци прехода към него става като се установява съответствие между първоначално получените сигнали за предмета и неговото отнасяне към прделно обща категория.

Трети етап проба и проверка активизиране на човека за търсене, но само на допълнителни признаци с цел да се потвърди пробната идентификация на обекта.

Четвърти етап окончателно потвърждаване търсенето на допълнителни признаци приключва, несъвместимите сигнали се пренебрегват, а между тези, които съответстват на предмета, се разкрива наличието на определени съотношения.

Възприятие facebook image
Публикувано от: Красимир Иванов

Подобни материалиВъзприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.