Начало на реферати

Възприятие


Възприятие

2.1 Обща характеристика и функции на възприятието

Отражение на обединените в едно цяло свойства на даден предмет се нарича възприятие. Възприятието се базира на потока от разнообразни усещания излъчвани от даден предмет. Ако потока е по-богат, по-адекватно е възприятието. Сетивни данни при едновременно функциониране на няколко анализаторни системи постъпилите отделни данни обуславят получаване на цялостен образна предмета. Категоризация даден предмет да бъде отнесен към една по-обща група от предмети. Най-общо се подразделя на бедна и богата колкото разпределението на елементите става в повече подкласове, толкова категоризацията е по-точна. Основната ф-ция на възп се състои в представянето на външно-видимата реалност в цялостни образи. Образът е винаги по-беден от предмета, но помага на човек да се ориентира в заобикалящия го предметен свят. Благодарение на категоризацията у човека се създава готовност за начин на действие с определен предмет. Функция на възп е и прогнозирането индивидът може да получи само част от външните впечатления за даден предмет, но те да са достатъчни за да осъществи категоризация, а отнасянето на предмета, към даден клас подпомага съставянето на прогноза за съществуване на свойства, които не са били възприети от личността.

2.2 Специфични особености на възприятието

Възприятието е активен процес, чиято ефективна реализация зависи от дееспособността, енергичността, инициативността на човека.

2.2.1 Константност

Константност на величината човек възприема габаритните размери на предмета, независимо, че в едни случаи той изглежда малък, а в други голям.

Константност на формата отнася се за предмети разположени под нееднакъв ъгъл на зрение и с нееднаква отдалеченост от окото.

Конст за цвета цвета се приема като непроменен дори, когато се променя степента на неговото осветяване.

Способността към константност се обогатява в резултат на многократно осъществяване на възприятния процес в различни външни условия.

2.2.2 Аперцепция

Особеност на възприятието зависеща от миналия опит на човека. Натрупания минал опит оказва влияние върху това, кой от анализаторите ще играе водеща роля и кои ще имат второстепенна роля в съответния възп процес. Аперцепцията е особеност, която оказва влияние върху възприятието, като способност на човека да забележи повече неща в предмета, да включва едни или други начини на възприемане, да осмисля по-бързо наблюдаваните обекти.

2.2.3 Поле на възприятието и пораждане на ефекти

Гещалтпсихология - Цялостното възприемане на предмета е първично св-во на възприятието. То се изразява в това, че цялото е по-значимо от съставящите го части. Нещо повече цялото е независимо от тези части. Суверенитета на цялото се проявява и тогава, когато отпаднат някои от включващите се в него елементи. Чувствените данни, присъщи за всеки предмет, се дават в едно цялостно поле поле на възприятието. То се състои от представения в съзнанието предмет и пространството включващо и други елементи от отразяваната действителност. Почти винаги в полето на възприятието се откроява най-отчетливо един обект фигура. Фигурата става център на вниманието, а фонът получава своеобразно омаловажаване. Фигурата се възприема по-точно, а фонът става по-неопределен. Обективната реалност присъства във възп поле на човека чрез два образа: фигура централен образ на субективно

Възприятие facebook image
Публикувано от: Красимир Иванов

Подобни материалиВъзприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.