Начало на реферати

Възникване, същност и проблеми на местното самоуправление


Курсова работа


На тема :Възникване,същност и проблеми на местното самоуправление
I.Въведение в проблематиката


Местното самоуправление в България има хилядолетна история, то е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта. Това е така, защото за българина винаги е била важна средата, в която протича неговото ежедневие, грижи се за своето семейство, отглежда своето потомство и удовлетворява своите насъщни материални и духовни потребности. Изхождайки от тези исторически корени и вярвайки в необратимостта на демократичните промени в българското общество, се възлагат големи надежди на местната власт като на основа на демокрацията в България.


Местното самоуправление е гарантирано от Конституцията, според която:


Република България е парламентарна република с местно самоуправление;


Територията на страната се дели на общини и области;


Общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление;


Общината има самостоятелни бюджет и собственост, който се използват в интерес на териториалната общност;


Гражданите могат да участват в управлението на общините по два начина - непряко - чрез избраните от тях на общинските избори органи на местно самоуправление и пряко - чрез референдуми и общи събрания.


Основна териториална единица у нас е общината. По отношение на местната власт, до 1991 г., централизацията е явление с противоположна насока на самоуправлението и изисква пълно подчинение на местните властови органи на централната власт. Централизираните решения се спускат “отгоре”, независимо дали става въпрос за култура, здравеопазване, образование или финансови ресурси на съответната община. Постепенните демократични процеси в България неизменно водят до популяризиране и развитие на движението на регионализма и самостоятелността на местните власти. Държавата постепенно прехвърля повече функции върху регионите, включително и върху основните административно-териториални единици. Това се прави с цел, по-добър баланс между центъра и периферията, между активните и депресивните райони, по-бързо се подобрява инфраструктурата, управлението на редица дейности се приближава до хората. След политическите промени през деветдесетте години на ХХ век, България оценява значението на местното самоуправление като фундаментална част от демократичните реформи. По време на прехода, както и в настоящия след преходен период, са извършени значителни промени и трансформации, които естествено засягат и областта на местното самоуправление и финансовата децентрализация. В България вече действат редица нормативни актове, в чиято основа е залегнал нов подход към финансовата автономност. Днес, когато страната се стреми към присъединяване към структурите на Европейския съюз, продължаващото укрепване на системата на местно самоуправление и финансовата автономност трябва да бъде сред основните й приоритети. В специализираната литература, се посочва, че “местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на местните власти да управляват обществените дела на територията на общината в полза на населението й.”

Възникване, същност и проблеми на местното самоуправление facebook image
Публикувано от: Георги Стоянов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.