Забравена парола?
Начало на реферати

Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия


Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия. Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води

1. Възникване и развитие на международното въздушно право
Международното въздушно право е система от принципи и норми, които установяват правния режим на въздушното пространство и уреждат отношенията между държавите във връзка с използването на въздушното пространство.

Международното въздушно право почива върху общите принципи на международното право, но заедно с това има и свои специфични принципи, които уреждат отношенията между държавите във връзка с полетите на въздухоплавателни средства. Такива са
1) пълен и изключителен суверенитет на държавата върху въздушното и пространство
2) свобода за полетите на въздухоплавателните средства на всички държави в международното въздушно пространство
3) осигуряване безопасността на международната гражданска авиация

2. Източници
Източници на международното въздушно право са международните договори и обичаи, които уреждат отношенията между държавите във връзка с полетите на въздухоплавателните им средства, обслужването на въздушното движение, въздушните превози, осигуряването на безопасността на гражданската авиация. Една от особеностите на договорите по въпросите на въздушното право е, че значителна част от тях са съставени от разпоредби, които задължават държавите да осъществяват определено регулиране на действията на физическите и юридическите им лица, които по един или друг начин участват в международните въздушни съобщения.

Многостранна конвенция за въздушното движение, 1919
В нея се определят за пръв път основите на международното въздушно право. В нея е потвърдено, че всяка държава има пълен и изключителен суверенитет спрямо въздушното пространство над територията й:
пълен суверенитет държавата притежава във въздушното пространство цялата пълнота на властта
изключителен суверенитет върху това пространство не се разпростира властта на никоя друга държава

Чикагска конвенция за международното гражданско въздухоплаване, 1944
Потвърждава суверенитета на държавата над въздушното й пространство, разположено над сухоземната територия на държавата и над териториалното й море. То съставлява част от нейната държавна територия. Страничните му граници се определят от вертикалната плоскост, която минава по линията на сухоземната и морската граница на държавата.
Конвенцията съдържа и подробни правила за полетите, изисквания по отношение на въздухоплавателните средства и др. Тя се прилага само за гражданските въздухоплавателни средства.
Въз основа на Чикагската конвенция е създадена ИКАО Международната организация за гражданско въздухоплаване. Седалището й е в Монреал, Канада. България също е участничка в ИКАО.

още няколко многостранни договора за международните въздушни съобщения

Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия facebook image
Публикувано от: Стоян Маринов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.