Начало на реферати

Въздействие на електричния ток


затруднено дишане, раздразнение на слизестата обвивка и др. С това трябва да се съобразяват всички пушачи

Известно е, че пчелите са с висока чувствителност към промените на електричното поле. Колкото и невероятно да изглежда, те носят върху себе си малък отрицателен заряд. Той се сменя с положителен при завръщането им в кошера. Поведението и продуктивността на пчелите се променят значително, когато кошерите са разположени в близост до източници на високо напрежение /далекопроводи и др./. В такива случаи пчелите показват необичайна дразнимост и патологична склонност към роене.

Млади плъхове, подложени на електрично променливо поле от 100 кV/кв.м. в продължение на 1 година, показват намалена активност и с 30 % по-малък брой левкоцити. Когато на животните е предоставена възможност да избират обикновени клетки и такива, в които е приложено електрично поле, те без изключение избират клетки без електрично поле.

Електричните полета, които се създават от различните живи организми са от значение за осигуряване на условия за тяхното съществуване, например риби, птици, насекоми. Някои представители на животинския свят имат изключителна чувствителност към измененията на електричните полета. Те реагират на изменения на интензитета на електричното поле дори, когато са от порядъка на lV/см. Тази голяма чувствителност им е нужна в търсенето на храна, ориентирането в непрозрачни среди, движението в стадото и др.
Общо свойство на всички живи клетки е наличието на асиметрично разпределение на положителните и отрицателните заряди, които образуват двоен слой от едната и от другата страна на клетъчната мембрана. По повърхността на клетката преобладават положителните заряди, а вътре в нея отрицателните. Разликата в потенциалите на вътрешната и външната страна не превишава 100 mV. При възбуждане /дразнене/ проницаемостта се променя. Това води до изменения в разпределението на електричните заряди, които продължават няколко хилядни от секундата и тяхната съвкупност образува потенциала за действие.

Електрическите органи на повече от 300 вида риби представляват видоизменени мускулни клетки, които са сплеснати като пластинки и са подредени подобно на клетките в суха батерия.

Установено е, че енергията на електричния импулс винаги възниква благодарение на участието на гликогена в окислителните реакции. Известно е, че химическата енергия в мускулите, определяща се при окисляването на гликогена, след цяла серия от междинни реакции се трансформира в механична енергия. По същия начин химическата енергия в електрическия орган се превръща в електрична.

живи източници на електрически ток

дължина

/м/

тегло

/кг/

произведено напрежение /V/

1

ел. змиорка

3

25

600

2

ел. сом

1

20

350

3

ел. скат

2

100

220

4

морски звездоброец

0,55

950

50
Освен тези риби има и други слабоелектрически: обикновен черноморски скат мормирус, гимнархус и др., които произвеждат ток с напрежение от 2 до 6V. Произведеният от тези риби ток е средство за защита и нападение, както и за намиране на партньор, а гимнархусът използва електрическия си орган и като радиолокатор. Рибите използват електрични импулси за сигнализация, за навигация, за парализиране на жертвите си, при отбрана, при търсене на брачен партньор, за ориентиране дали са в солени или в сладки води.

В продължение на много години като биологични индикатори за определяне степента на чистота на водата са използвани сребристата каракуда и пъстървата. Ако във водата се появят замърсители /в значителни концентрации/, рибите умират и изплуват на повърхността. Естествено по този начин не е възможно да се получат точни резултати и да се узнае какво е съдържанието на вредните примеси във водата. Сега за такива цели в Германия експериментират с други видове риби. Положителни резултати са получени в опитите с рибата слонче /мормирус/, която обитава водоемите на Африка. Характерно за нея е, че излъчва електрични импулси. Тези риби имат способността да изпращат електричните сигнали, чиято честота се мени в зависимост от степента на водното замърсяване. По краищата на резервоарите, където са пуснати мормирусите, са поставени електроди, които улавят импулси с напрежение до 0,08 V. Тези сигнали непрекъснато се регистрират и се усилват от специални контролиращи уреди. Обикновено рибите изпускат 80-100 електрични импулса всяка минута. Когато честотата на импулсите спадне под критичното равнище, се задейства сигнал за тревога и подаването на водата във водоснабдителната мрежа се прекратява.

Доказано е, че много дървета носят електрически заряди, които могат да предават на предмети, доближаващи се до тях. Потвърдени са фактите, че дъбът и брезата излъчват заряди, влияещи благотворно на по-голяма част от хората, докато плътното допиране до топола и трепетлика може да доведе до отпадналост, главоболие и цялостно влошаване на общото моментно състояние.В качеството на проводник може да се използва стебло на традесканция. Включването във веригата става с ъглови електроди, протичането на тока се фиксира по показанията на галванометър. Ако се постави магнитна стрелка в близост до стъблото, може да се наблюдава отклонението й. Това дава възможност да се подчертае сходството на тока в телата на живата природа с тока в електролити.Биоелектричество Електрични характеристики на човешкото тяло

Въздействие на електричния ток facebook image
Публикувано от: Петър Петров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.