Забравена парола?
Начало на реферати

Въпроси и тестове по основи на управлението1. Управлението е онази дейност на фирмата ,чрез която елементите на организацията се интегрират в едно работещо цяло :

- вярно


2. Обектът на управление изпълнява :

- производствени дейности


3. Да управляваш значи да водиш предприятието към неговата цел , като извличаш максималните възможности от всички налични ресурси

- вярно


4. Потребността от управление се поражда тогава , когато :

- когато работата е сложна и е разделена м/у няколко души


5. Коя от посочените по долу дейности е основна управленска фунция :

- организиране


6. Функцията ‘’организиране’’ предполага дейности на ръководителя като:

- да разпределя работата м/у хората


7. Координацията е нужна заради :

- взаимната зависимост от подразделенията

8. Всеки мениджър прави много неща които не са управление :

- вярно


9. Ролите по взимане на решения ( по модела на Минцбърг) са следните с изключение на :

- лидер


10. Управленската дилема ‘’доверие контрол’’ се състои в това :

- как да се балансира м/у доверие и контрол

11. Една от задачите на Христо Иванов е да се увери , че продуктите са изпратени на клиентите навреме. В коя функционална област е най вероятно да работи :

- маркетинг


12. ‘’Научният мениджмънт се занимава преди всичко с :

- подобряване на ефикасността в работата на отделния работник

13.Поведенския подход развива въпросите относно :

- нагласите , поведението и съвместната дейност

14. Коя теория акцентира на важността на влиянието средата върху фирмата:

- системната теория

15.Отворената система се характеризира с :

- взаимодействие със средата чрез входа и изхода


16. Системното свойство ‘’еквифиналност ‘’ гласи че :

- желаните резултати могат да се постигнат при различно стартово състояние и по различни начини

17. Използването на методите и средствата на психологията е присъщо на :


- школата на човешките отношения


18. ‘’ Средния работник трябва да бъде командван и заплашван с наказания , за да изпълни ежедневната си

работа ‘’ . Този начин на мислене е най близо до :

- класическата школа


19. ‘’ Не съществува един най добър начин за управление на организацията. Всяка

характеристика на фирмата може да се променя , за да се постигне благоприятна за нея адаптация .’’Този начин на мислене е характерен за :

- ситуационния подход


20. ‘’За да постигне ефективност фирмата трябва да намери подходяща комбинация между стратегия , структура технология , ангажираност и потребности на хората и конкретното влияние на околната среда ‘’. Този начин на мислене е характерен за :

- ситуационния подход


21. Ефектът от функционирането на цялото е по голям от сбора от ефектите от функционирането на елементите . Това е дифиниция на системното свойство :

- синергия


22. Кой от управленските подходи твърди че към организациите не могат да се прилагат универсални принципи и решения :

- ситуационен


23. По съштността си управленското решение е :

- избор на вариант за действие


24. Проблемната ситуация е :

- серия от варианти за бъдещи действия

25. Подходът ‘’търсене на удовлетворяващо решение ‘’ означава :

- решение което е достатъчно добро


26. Когато се прилага подходът ’’ ограничена рационалност ‘’ хората се стремят да бъдат рационални в рамките на наличната информация :

-вярно

27. Реализацията на процедурата ‘’ купуване на офис материали’’ е :

- рутинно решение

28. Всяка функция на управление се реализира с чрез множество решения :

-вярно


29. Според функциите на управление решенията биват :

- планови , организационни , ръководни , контролни

30. Първата стъпка от процеса на взимане на решения е да се разработят варианти за действие

- невярно

31. Какъв подход се прилага , когато решението се взима въз основа на икономически


съображения и количествени методи и количествени методи на управление и на разбирането ,че поведението на хората е рационално :

- класически


32. Кое от следните твърдения най добре описва концепцията за ‘’ограничена рационалност ‘’ при взимане на решения :

- ръководителя е ограничен от непълната информация и от собствените си

ценности,разбирания , умения , навици

33. Хърбърт Саймън установи че мениджърите по принцип не взимат рационални решения ,защото са ограничени от техните собствени ценности ,

умения , навици и от непълната информация . Как се нарича това явление :

- ограничена рационалност


34. Средата на организацията се състои от всички фактори , които влияят върху работата и съществъването и :

- вярно- средата обхваща всички фактори

35. Как средата влияе върху фирмата :

- влияе върху избора и начина на изпълнение на дейността


36. Факторите от външната среда могат да се разграничат като ‘’пазарни и не-пазарни’’

- вярно


37. Коя група фактори от средата показва какви продукти / услуги предпочитат клиентите :

- социо-културна среда


38.Динамичната външна среда се характеризира с :

- бързи и чести промени


39. За коя от следните видове фирми е най вероятно да работи в сложна динамична среда :

- търговец на компютри


40. Фирмата търпи влиянието на средата и прави опити да се приспособи , но не може от своя страна да влияе върху средата :

- невярно


41. Ако средата на фирмата се променя силно и често :

- мениджърите търсят начини да компенсират промените , за да продължат да изпълняват целите , които са избрали


42. Предназначението на структурния анализ на отрасъла е да открои силните и слаби страни на фирмата :

- невярно


43. Коя от изброените фирми ще влияе най силно върху клиентите си :

- енергоразпределение


44. Собственикът на ‘’Компютри за офиса’’


изпраща двама стажанти във магазините на основните конкуренти ,за да сравнят конфигурации ,елементи цени . Това е пример за анализ на микросредата :

- вярно


45. За да работи пълноценно една организация трябва да има :

- Съвкупност от цели , конкретизирани по ключови области на дейност , време и отговорници


46. Краткосрочните цели служат като средство за реализацията дългосрочните

-вярно


47. Стратегически цели и планове произтичат пряко от тактическите

-невярно


48. Решили сте да си направите ремонтна

работилница и магазини за резервни части за двигатели на френски коли ( Рено , Пежо и Ситроен ) . Това ваше решение представлява :

- мисия


49 . Между целите на организацията и функциите на управление има много слаба връзка :

- невярно


50. Целта на фирмата е :

- желаното и възможно състояние на фирмата след определен период


51. Когато разграничаваме цели производителността , маркетинга ,персонала,финансите ,материалите ги класифицираме по :

- ключови области на бизнеса


52. Ръководителите на ‘’АБВХ’’ са решили че ще отделят парични средства и персонал ,за да внедрят нова производствена линия през следващата година . Според тях така ще се постигнат сериозно конкурентно предимство . Когато Новата производствена линия се комбинира с настоящите съоражения , ще се постигне синергичен ефект . Това е пример за :

- стратегическа цел


53. При избора на цели ще има различия , а не консенсус :

- вярно


54. Оперативната цел е :

- краткосрочна и конкретно определена по срокове и подразделения


55. Всяка цел се отнася за цялата фирма :

- невярно


56. Ако една фирма има само един клиент за свойте продукти / услуги , тя е сериозно заплашена

- вярно


57. Фирмата за обувки ‘’Мечо Пух 97’’ е решила да се занимава само с детски обувки – от бебешки до юношески . С това си решение фирмата определя :

- обхвата на работа


58. Фирмата ‘’ Курорт 10 ‘’ си е купила хотел ‘’ две звезди’’ . Сега прави ресторант към хотела . Фирмата следва стратегията на :

-пазарно свързана диферсификация


59. Когато фирмата избира стратегия на ‘’диференциация’’ , тя :

-те се стреми да открои продукта си в съзнанието на потребителите


60. Когато фирмата избира стратегия на ‘’разходно лидерство ‘’ :

-се стреми да намали разходите за производство


61. Стратегията на вертикална интеграция означава фирмата да :

-развие дейността си в посока на суровинната база или на пазара


62. Стратегията на хоризонтална интеграция може да се реализира , като фирмата :

-закупи дялове (акции) на основния си конкурент


63. Стратегията на специализация предполага , че :

-фирмата ще произвежда и продава една основна група изделия и периодично ще ги усъвършенства


64. Коя функционална стратегия се занимава с продуктите и дистрибуцията им :

-маркетингова


65. ‘’Защитникът ‘’ се стреми да изгради стабилна среда , като :

-изгражда икономически и технологични бариери за навлизане в отрасъла


66. Фирма ‘’Дом 97’’ работи в жилищното строителство . Ръководството и е решило да изгради свой арматурен двор и бетонов възел . Това е пример за стратегия на :

- вертикална интеграция ‘’надолу’’


67. Вертикалното разделение на труда в управлението формира йерархията на офи

циалната власт .

- вярно


68. Хоризонталното разделение на труда в управлението се основава на специализация

-вярно


69. По принцип структурата се отнася за постоянно променящите се връзки м/у длъжностите в организацията

-невярно


70. Функционалните ръководители и специалисти съветват и подпомагат линейните ръководители

-вярно


71. Проектната и матричната структура осигуряват необходимата гъвкавост на организацията

-вярно
72. Основните видове структури на управление се класифицират според :

-начина на разделение и на интегриране на управленската дейност


73. Възлови въпроси в организационната структура на управление са :

-разпределение на официалната власт , разпределение на дейността между кадрите в управлението ;механизми за интегриране


74. Автономията е :

-правото на длъжностното лице самостоятелно да избира начина си на работа


75. В проектната структура :

-се формира звено за внедряване на нововъведение


76. В продуктовата дивизионална структура се прилагат два признака за структуриране :

-продукт като водещ признак и функция на управление


77.Двойното подчинение в матричната структура е :

-организационно решение за паралелно изпълнение за текуща и временна задача


78. От управленска гледна точка мотивацията е :

-процес на привличане на хората да работят добре във фирмата


79. За да постигне резултата , човек трябва да е неудовлетворен

-невярно


80. Мотивацията се основава на неудовлетворените потребности на човека

-вярно


81. Теорията за усилчането борави най вече с премълчаване на похвали и наказания :

-невярно


82. Съществуват действителни ситуации , които не могат да бъдат разрешени с известните ни мотивационни модели

-вярно


83. Според Херцберг :

-само мотивационните фактори водят до удовлетворение


84. Рационално – икономическата концепция за мотивация е тази , при която работниците и служителите:

-ще бъдат стимулирани към висока производителност чрез заплатата


85. Хората с ярко изразена потребснот от достижения (Мак Клелънд) по вероянто ще си изберат :

-трудна но достижима цел


86.В основата на ‘’теорията на справедливостта’’ лежат :

-преценка на собствения принос и


сравнение с приноса на колегите


87. За личност с висока потребност от власт е характерно желанието :

-да влияе на другите хора


88. ‘’Теорията на очакванията ‘’ се основава в/у :

-изпълнение на работата според резултата , който изпълнителят очаква

89.В групата хората зависят един от друг

-вярно


90.Очаква се участниците в групата да се разберат, но са възможни конфликти м/у тях

-вярно


91.За да се повиши сплотеността на групата, мениджъра трябва да създаде условия за напрпревара м/у тях:

-невярно


92.В една група могат да членуват хора от различно подразделения:

-вярно


93.целевата група е интердисциплинирана и се създава за изпълнение на специфични задачи с ограничен срок:

-вярно


94.Какво определят нормите в групата:

-границите м/у вярното и невярното поведение


95.Формалната група се създава, за да се реализират задачи, които произтичат от;

-потребността на фирмата


96.Когато една функционална група завърши свойте текущи задачи, тя:

-продължава да съществува


97.ролята е х-ка на групата, която отразява:

-очакваното и д-телното поведение на индивида в групата


98. Груповото мислене е феномен, които отразява

-деформация на реалистичната оценка за избор на решение


99.Степента на привличане м/у членовете на групата даваинформация за:

-сплотеност на групата


100.Какъв вид контрол представлява годишния отчет на фирмата:

-последващ


101.Контрола в/у човешките ресурси не включва:

-съставяне на график за работа


102.Предназначението на контрола е:

-да оцени резултатите спрямо формулираните цели

Въпроси и тестове по основи на управлението facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.