Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


Океанските депресии са съвкупности от части на няколко литосферни плочи, а континенталните масиви са изключително разнородни по строеж.

В зависимост от движенията на едни или други литосферни блокове вулканизмът в поясите се е проявявал различно.

Взаимодеиствието на съседни континентални и океански суперрегионални блокове, което се осъществява по контакта на две приближаващи се плочи, обуславя активния характер на континенталните ръбове. Актирните ръбове се отличават с голяма подвижност, със силни земетресения с образуване на структуи от островни дъги – в едни случаи, или с оформяне на планински системи от андийски тип – в други. Пасивните ръбове на континентите се характеризират с относително малка подвижност, с умерена сеизмичност, със слаби прояви на алкален базалтов вулканизъм. По тях се образуват вулкански острови от типа на Канарските.

Различават се 4 типа вулканизъм – срединноокеански, периферноокеански (островнодъгов), на континенталните ръбове и срединноконтинентален.

Срединноокеанският тип се отличава с толеитови и алкални магми. Установени са рифтов и следрифтов етап в неговото развитие.

Рифтовият етап се характеризира с неголеми подводни вулкани от толеитови и по-рядко от алкални базалти. С отдалечаването от оста на рифта количеството на алкалните базалти по склоновете на подводните хребети се увеличава. В някои продължително развиващи се тектонски възли вулканите от рифтовия подтип образуват острови със сложен строеж. Като пример могат да се посочат вулканите от Азарските острови, на островите Св. Елена и Тристан да Куня в Атлантическия океан. На такива острови има голими, сложни калдери. Лавите са силно диференцирани. Такива лави са свързани с вулканите на остров Пасха в Тихия океан и на остров Реюнион в Индийския океан.

Следрифтовият етап се характеризира с големи вулкани. Те се образуват върху големи разломи в литосферните плочи далеч извън техните граници и имат различна възраст, която закономерно намалява от единия край на разлома към другия. Такива са вулканите на някои архипелази, като Хавайски, Лайи, Кук и др. Разликата във възрстта на вулканите се обяснява с преместването на литосферните плочи над “горещи точки”, т.е. над участъците, в които от долната мантия се издигат потоци от подгрято вещество. Тези потоци носят големи количества топлина, която предизвиква разтопяването на горната мантия и на кората и появата на вулканите. В процеса на придвижването на литосферната плоча над “горещата точка” по разломите се образуват все по-млади вулкани. Подобно разположение на вулканите може да се обясни и с постепенното преместване на активния вулканизъм по разломите. Такива явления често се наблюдават на континентите в геосинклиналните и в орогенните пояси.

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.