Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


В периодшите между изригванията активните вулкани проявяват фумаролна и солфатарна дейност. Около тях се разпростират геотермални полета с минерални извори, гейзери и парни струи.

Вулканите на Земята са разположени на пояси. Тази закономерност е в зависимост от строежа на литосферата. Литосферата е съвкупност от земната кора и подкорова мантия, които са разделени от повърхност, известна като граница на Мохоровичич.

Различават се три типа земна кора –континентална, океанска и прехадна. Континенталната кора е с голяма дебелина (от20 до 70км). Отгоре надолу тя е изградена от три слоя – седиментен,гранитно-метаморфен и базалтов. Наименованията са условни, тъй като сведенията за тези дълбочинни слоеве се ограничават главно с данните за скоростта на преминаващите през тях сеизмични вълни.

Океанската земна кора е с малка дебелина от4 до 10км. Изградена е от три слоя – седиментен, седиментно-базалтов и базалтов.

Земната кора от преходен тип бива субконтинентална и субокеанска. Дебелината на първата е 20-25 км. В нея границата между “гранитно-метаморфния” и “базалтовия” слой е слабо изразена. Субокеанската земна кора се отличава от океанската с по-голяма дебелина – до 25 км. Седиментния й слой достига до 15 км. Кората от преходен тип оформя отделни масиви по ръбовете на континентите и океаните.

В съвременната вулканология съществува представата, че големите вулкански пояси са привързани към границите на най-големите литосферно-мантийни структури. Отделят се суперпланетарни планетарни пояси. Суперпланетарните са привързани към границите на трите литосферно-мантийни сектора на Земята – Тихоокеанския, Гондванския и Лавразийския.

Горните части на литосферно-мантийните сектори са изградени от литосферни плочи. Западната част на Тихоокеанския сектор се състои от Тихоокеанската и Филипинската плоча, а източната – от плочите Кокос и Наска, разположени на запад от Южна Америка. Границата между източните и западните плочи в Тихия океан върви по разломите, следващи оста на Източнотихоокеанското издигане. По тази граница минава планетарен вулкански пояс.

Гондванският сектор е изграден от Антарктическата, Австрало-Индийската , Африканската и Южноамериканската литосферни плочи.

Лавразийския литосферно-мантиен сектор е съставен от Евразийската и Северноамериканската литосферна плоча.

Литосферните плочи са разчленени на литосферни блокове от вътрешно плочови дълбочинни разломи.

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.