Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


Мантията на Земята се намира на дълбочина от няколко километра под среднино-океанските подводни хребети до 25-70км под континентите. Нейната долна граница е на дълбочина 2900км. Мантията изгражда 83% от обема на Земята и 67% от нейната маса.

Диференциацията на мантийното вещество продължава и сега при неговоторазтопяване и издигане към земната повърхност. Тези процеси се съпровождат с отделяне на водни пари и газове, чието съдържание в разтопено мантийно вещество, т.е. магмата достига до 4тегл.%. магмата е топилка, която се състои главно от окисите на силиция, калция, магнезия, желязото, алуминия, натрия и калия. При изстиването й в нея изкристализират различни минерали- соли на силициевите киселини. Като излезе на повърхността на Земята или на дъното на океана, магмата губи водните пари и газовете и се превръща в огнетечна лава. В процеса на застиването и дезинтегрирането си лавата образува вулканските скали, или вулканите.

Под вулканизъм се разбира съвкупността от процеси, предизвикани от изригванията на магмата. По местата на изригванията се появяват лавови покрови, потоци, вулкански планини, изградени от лава и от дезинтегрираните при взривовете нейни частици, т.е. от пирокластика.

Магмите и образуваните от тях вулкански скали (вулканити) се делят според съдържанието на главната съставка – силициевия диоксид, на ултрабазични (под40%), базични (40-52%), средни (52-65%) и кисели (65-75%). Най-широко е разпространена базичната или базалтовата магма.

Веществото в някои слоеве на горната мантия се разтопява и се образуват сегрегации от базалтова магма или дълбочинни магмени огнища. Базалтовата магма в тях се разслоява и се превръща в средна и кисела в резултат на кристализацията и фракционирането на различни минерали от топилката.

Във връзка с тези процеси при изригването на магмата се създават серии от все по-кисели вулканити. Застивайки на дълбочина, магмата образува в земните недра т.нар. интрузивни скали, а излята по повърхността на земята или на дъното на океана, застива в скали, които се наричат ефузивни.

Ултрабазичната магма дава интрузивни периодити и ефузивни пикрити. Пикритите имат червен цвят и са изградени от оливинови, авгитови и титан-авгитови кристали. Базичната магма дава интрузивни габра и ефузивни базалти. Базалтите имат тъмен цвят. В състава им участват впръслеци от плагиоклаз (лабрадор), авгит, оливин и магнетит. Средната магма образува интрузивни диорити и ефузивни андезити. Андезитите имат сив цвят. Впръслеците им са от калциево-натриеви плагиоклази (лабрадор и андезит), от амфибол, а понякога и от слюди. Киселата магма дава интрузивни гранити и ефузивни липарити или риолити. Риолитите са светло оцветени – жълтеникаво и розовобяло. Впръслеците им са представени от калиево-натриев фелдшпат, плагиоклази, слюди (биотит и мусковит), кварц, а понякога и от амфибол.

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.