Начало на реферати

Всяко графично изображение има 2 образа


Всяко графично изображение има 2 образа. Първият образ е дефиниран в паметта с физични мерни единици (метър, сантиметър и др.). Второто изображение е на екрана и е в екранни координати.

Прозореца представлява правоъгълник, който отделя една част от изображението и показва само нея. Първо дефинираме прозорец в световните координати - това е прозорец в пространството на обектите. Ако образа на прозореца се изобрази на целия екран, то тази част се нарича рамка за наблюдение. Рамката за наблюдение се дефинира в екранни координати.

Преобразуването от прозорец в рамка за наблюдение става чрез коефициенти на мащабиране:

; и матрица за преобразуване Muv=T(Umin,Vmin).S(Sx,Sy).T(-Xmin,-Ymin)=

Преминаването от екранни координати става чрез системата:

X=(X-Xmin)Sx+Umin

Y=(Y-Ymin)Sy+Vmin


ТЕМА .12 :

Изрязването на точки става когато предварително определим дали дадената точка лежи в даден прозорец. Проверката се извършва след като знаем координатите на прозореца (Xmin, Ymin) и (Xmax, Ymax) и поотделно сравняваме Х и У координатите на точката, с координатите на прозореца (Xmin<=X<=Xmax, Ymin<=Y<=Ymax) ако точката отговаря на тези две условия, то тя е вътре в прозореца, и няма нужда да се изрязва.

Изрязването на отсечки става като направим проверка и за двете крайни точки на отсечката. Ако и двете точки са в прозореца, няма да имаме изрязване. Ако и двете са извън него изрязваме цялата отсечка. В случай когато едната точка е извън прозореца, а другата в него. Тогава търсим точка на пресичане на отсечката с рамката на прозореца. Например ако отсечката има параметрично уравнение : Y1= m1X1+b1 а отсечката от рамката на прозореца с която се пресичат има уравнение : Y2= m2X2+b2 решаваме системата от двете уравнения, и намираме пресечната точка с координата (X,Y) след което свързваме тази точка с точката която е вътре в прозореца, и получаваме новата отсечка. Съществува алгоритъм за изрязване на отсечки разработен от Коен и Съдерленд. Той се разделя на две части. Първо за всяка отсечка се проверява дали тя изцяло лежи в границите на екрана, или дали е изцяло невидима. Ако и двете проверки се окажат отрицателни, отсечката се разделя на две равни части, спрямо които се извършват отново и двете проверки. А се основава на факта че всяка отсечка е или изцяло в екрана, или може да се раздели така на две части, че едната да стане невидима.

Всяко графично изображение има 2 образа facebook image
Публикувано от: Христина Шамова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.