Начало на реферати

Visual C - Работа с менюта


TEXT ("П о д м е н ю И з б о р 1"),

szAppName, MB_ICONINFORMATION | MB_OK) ;

return 0 ;


case KOMANDA://избиране от менюто KOMANDA

//прозорец с текст и избор на бутон

MessageBox (hwnd, TEXT ("И з б р а х т е Kоманда"),

szAppName, MB_ICONINFORMATION | MB_OK) ;

return 0 ;

}

break ;

case WM_TIMER://определен интервал от време

MessageBeep (0) ;//звук при вклучване на таимерот

return 0 ;

case WM_DESTROY://Затваряне на прозореца

//Обработката на съобщението за затваране на прозореца се съдържа в извикването на функцията

PostQuitMessage (0) ;

return 0 ;

}

//обработване на съобщенията; подразбираща се прозоречна функция

return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam) ;

}MENUDEMO.RC - Microsoft Developer Studio генериран ресурсен скрипт.

RESOURCE.H - Microsoft Developer Studio генерира вклучващ файл.


MENUDEMO.RC е ресурс скрипт кой дава съвети за определяне на менюто. Менюто е с името "MenuDemo". Всички менюто идентификатори са дефинирани в RESOURCE.H. Програмата MENUDEMO получава съобщение WM_COMMAND за повечето елементи в досието (File) и редактиране на изскачащи прозорци (Edit). Фона е с списък от пет четки со кой може да го сменяме цвета. В MENUDEMO.RC ресурс скрипт, белиот цвет менюто (с меню ID на IDM_BKGND_WHITE) е маркирано како проверено и означава че белиот цвет е во сила.

Петте четки в меню фона са взаимно изключващи. Когато MENUDEMO.C получи WM_COMMAND съобщение wParam, има смена на една тези пет позиции на фона на брояча, тя трябва да премахнете отметката маркерот от предварително избраниот фоновия цвят и иницира проверка на новата марка на фоновия цвят. За да направите това, първо я поставя дръжката на неговото меню:
hMenu = GetMenu (hwnd);

Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.