Начало на реферати

Visual C - Работа с менюта


CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_CHECKED) ;

SetClassLong (hwnd, GCL_HBRBACKGROUND, (LONG)

GetStockObject

(idColor [LOWORD (wParam) - IDM_BKGND_WHITE])) ;

InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE) ;

return 0 ;

// падащо меню Тimer

//активиране на подменю Start, стартиране на таимерот

case IDM_TIMER_START:

if (SetTimer (hwnd, ID_TIMER, 1000, NULL))

{

EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_START, MF_GRAYED) ;

EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_STOP, MF_ENABLED) ;

}

return 0 ;

//активиране на подменю Stop, запитане на таимерот

case IDM_TIMER_STOP:

KillTimer (hwnd, ID_TIMER) ;

EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_START, MF_ENABLED) ;

EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_STOP, MF_GRAYED) ;

return 0 ;


// падащо меню Help

case IDM_APP_HELP://избиране от подменюто HELP

//прозорец с текст и избор на бутон

MessageBox (hwnd, TEXT ("Help - н е е а к т и в е н !"),

szAppName, MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK) ;

return 0 ;

case IDM_APP_ABOUT://избиране от подменюто ABOUT

//прозорец с текст и избор на бутон

MessageBox (hwnd, TEXT ("Демонстрация на менюn")

TEXT (" Windows XP"),

szAppName, MB_ICONINFORMATION | MB_OK) ;

return 0 ;

// падащо меню Т Е С Т

case IZBOR1://избиране от подменюто IZBOR1

//прозорец с текст и избор на бутон

MessageBox (hwnd, TEXT ("И з б р а х т е м е н ю Т Е С Т n")

Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.