Начало на реферати

Visual C - Работа с менюта


HWND hwnd ;

MSG msg ;

WNDCLASS wndclass ;

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;

wndclass.lpfnWndProc = WndProc ;

wndclass.cbClsExtra = 0 ;

wndclass.cbWndExtra = 0 ;

wndclass.hInstance = hInstance ;

wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

// Източник и име на иконата

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;

//зарежда курсор за мишката

wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH) ;

// определя фона на клиентската област

wndclass.lpszMenuName = szAppName ;

wndclass.lpszClassName = szAppName ;

//прозорец со кой съообщува каква операциона система бара програмата

if (!RegisterClass (&wndclass))

{

MessageBox (NULL, TEXT ("This program requires Windows NT!"),

szAppName, MB_ICONERROR) ;

return 0 ;

}

//създава прозореца по регистрираните параметри

//надписа на прозореца

hwnd = CreateWindow (szAppName, TEXT ("Д е м о н с т р а ц и я н а м е н ю"),

WS_OVERLAPPEDWINDOW,

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,

NULL, NULL, hInstance, NULL) ;

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ; // показва прозореца на екрана

UpdateWindow (hwnd) ; // предизвиква обновяване на прозореца

// Цикъл за обработка на съобщенията

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&msg) ; //обработване на съобщения от клавиатурата

DispatchMessage (&msg) ; //изпраща съобщението до прозоречната функция

}

return msg.wParam ;

}

//Прозоречната функция за активиране на друг цвет на позадината

Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.