Забравена парола?
Начало на реферати

Видове торове


Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

ОБИКНОВЕН

СУПЕРФОСФАТ

праховиден

внос

съдържа 18,5-19% усвоим Р205;

свободна фосфорна киселина, изчислено като Р205 - 5%,

влага - 13 - 14%.

Не се измива и почти не се придвижва в почвата. Най-добре е нормата за торене да се внася послойно - една част преди основната обработка и останалото количество - предсеитбено. Подходящ за всички типове почви и видове растения.ПРИ РАБОТА ДЕЙСТВА ВЪЗПАЛИТЕЛНО НА ОЧИТЕ И РЪЦЕ ТЕ, РАЗЯЖДА ДРЕХИ И ОБУВКИ.

ОБИКНОВЕН

СУПЕРФОСФАТ

гранулиран - внос

усвоим Р205-19,5-20,5 %; свободна фосфорна

к-на, изчисл. като Р205-3%; влага - 7%; гранули - 1-4 мм. - 85 %, под 1 мм. и над 4 мм. - 15 %.

Употребата му е като на праховидния суперфосфат.

СУПЕРФОСФАТНО-

ФОСФОРИТЕН ТОР

( СФФТ 60/40)

Агрополихим - Девня

общ Р205 - 40 %; усвоим Р205 - 28 - 30%;

свободна фосфорна киселина - 1,5%;

влага-3,5%;гранули - 1 - 5 мм. - 90%; под 1 мм. и над 5 мм. - 10%

Подходящ само за почви с кисела реакция, внесен с дълбока-та оран и повърхностно при ливади и пасища-късно през есента (подобрява бобовата съставка в тревостоя). При трайни насаждения и многогодишни треви - за запасяващо торене.

ДВОЕН СУПЕРФОСФАТ

внос

монокалциев фосфат; усвоим Р205-38-42 %

свободна фосфорна киселина- 5 %;

влага - 5 %; гранули 1 - 5 мм. - 75 %

под 1 и над 5 мм. - 25 %

Подходящ за всички типове почви и видове култури. Внася се през есента с основната обработка. Най-добре е послойното му внасяне с основната обработка и предсеитбено. Не се измива и при поливни условия.

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (ТSР)

Агрополихим- Девня

внос

Монокалциев фосфат; усвоим Р205-46 %; сво-бодна фосфорна к-на - 3%; влага - 4 %; гранули: 1-5 мм.- 90 %; под 1 мм. и над 5 мм. - 10 %

Висококонцентриран фосфорен тор. Употребява се като двойния суперфосфат.

ФОСФОРИТНО БРАШНО

внос

Получава се при смилане на сурови фосфорити.Р205 под формата на три калциев фосфат - 12 - 20%;

влага - 2%

НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА КИСЕЛИ ПОЧВИ. Внася се с основната обработка или послойно. Има дълго последейст-вие - 5-6 год. При неутрална почвена реакция се препоръчва внасянето му съвместно с физиологично кисели торове.

КОСТНО БРАШНО


страничен продукт от

сапунената и туткал-ната промишленост.

Получава се от смлени, обезмастени и обезклеени кости.

Съдържание на Р205 - 25 - 35 %, СаО - 45%,

вода - 3 - 4 %.

Бавнодействащ тор, подходящ за торене на кисели почви.При торене на пасища увеличава бобовата съставка. Има и мелиориращо действие.


КАЛИЕВИ ТОРОВЕ


Калият не е пряк градивен елемент на растителната клетка, но е незаменим за нормалното протичане на процесите в нея. Влияе върху качеството на продукцията. Повишава устойчивостта на растенията към болести и неблагоприятни климатични условия. Спомага и за по-доброто снабдяване на растенията с азот. Препоръките за торене се основават на запасеността на почвата и нуждите на културите.Дават се в активно вещество и се преизчисляват на база съдържанието му в тора, който ще се използва. Практически неотровни.


Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

КАЛИЕВ СУЛФАТ

праховиден

внос

К2О- 50% (K24 - 91,3%),

СI - 1,5%,

MgSO4 и CaSO4 - 5,2%

Подходящ за всички почвени типове и видове култури. С предимство се използва при оранжерийни култури, тютюн и картофи. При почви с тежък механичен състав да се внася с основната обработка.На леки почви има опасност от измиване - да се внася предсеитбено.

КАЛИЕВ СУЛФАТ

гранулиран

внос

К2О - 50 %, К24 - 93,5 %

  1. 18 %; СI - до 1 %;

КСI и NaCI - 1,3%,

сулфати (MgSO4 и CaSO 4 ) - 3,0 %;

гранули - над 3,35 мм. - 6% и от 3,35 до 1,6 мм. - 87%, под 1,6 мм. - 7%, под 0,5 мм. - 1%

Употребява се както праховидния калиев сулфат.

КАЛИЕВ ХЛОРИД

праховиден

внос

К2О - 48 - 60%, влага - 0,9- 1,4%,

слабо хигроскопичен, при съхранение се втвърдяваФизиологично кисел тор, но системната му употреба не довежда до понижаване на рН даже на кисели почви. ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ, ТЮТЮН И КАРТОФИ. Внася се с основната обработка на почвата.На почви с лек механичен състав се препоръчва предсеитбено внасяне.
НЕОРГАНИЧНИ СЛОЖНИ ТОРОВЕ С ОСНОВНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ


Съдържат две или повече хранителни за растенията вещества. Сложни торове - отделните хранителни вещества са химически свързани помежду си. Комбинирани торове - представляват отделни химични съединения, промишлено произведени. При употреба нормата за торене се изчислява по елемента с най - високо процентно съдържание. Практически неотровни.


Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

АЗОТНО-КАЛИЕВ-МАГНЕЗИЕВ ТОР

Неохим АД

общ азот - 10 %

K2O - 15 % - водоразтворим

MgO - 7 % - общ; 3 % - водоразтворим

За почвено торене на култури, взискателни към магнезиево хранене и за всички почви с неблагоприятен магнезиев режим. Нормата се определя в зависимост от потребностите на културите и запасеността на почвата.

АМОФОС

внос

ОНД и др.

Моноамониев фосфат

азот - 10- 11%;

Р2О5 - 46- 50%;

Не е хигроскопичен.

Високо концентриран азотно-фосфорен тор. Подходящ за всички видове почви и култури.Внася се с основната обработка или предсеитбено - при есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот.

ДИАМОФОС

внос - ОНД и др.

Диамониев фосфат., азот - 20-21%;

Р2О5 - 46 - 51%. - не е хигроскопичен

Като амофос.

КАЛИЕВА СЕЛИТРА

внос - Израел, Чили

Калиев нитрат, азот - 13,5%, К2О -46%.

ситнокристален

Висококонцентриран азотно - калиев тор, физиологично алкален.Подходящ за всички почви и култури.

КИЗЕРИТ

внос

Германия

MgO - 25% (МgSO4 - 75%), калиев и калциев сулфат - 3%, калиев и натриев хлорид - 3%;

хлор- до 3%. гранули - 1,5- 5 мм.

Високо концентриран магнезиев тор с бързо и продължително действие, подходящ за всички почви и за оранжерийно производство.

МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ

(БИТЕРЗАЛЦ)

Германия


MgO - 16 % , ( MgSO4 - 49 %); S -13 %, кристализационна вода - 50,8%;

други - 0,2 %; гранули над 1 мм. -12%, от 1 до 0,16 мм.- 80%, под 0,16 мм. -8%

Подходящ е за оранжерии и при хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя.Втвърдява се бързо, но лесно се разтваря във вода.

НИТРОФОСКИ

внос

Азот - в амониева и нитратна форма.

Р2О5 - като дикалциев фосфат и

К2О като калиев хлорид или калиев сулфат.

Произвеждат се нитрофоски с различно съотношение между основните хранителни елементи. Могат да са обогатени и с микроелементи. На почви с тежък механичен състав се внасят с основната обработка, а с лек - предсеитбено.

ПАТЕНТКАЛИЙ

(КАЛИМАГНЕЗИЙ)

внос

К2О - 30 % ( К24 - 51 %);

МgО - 10 % (МgSO4 - 31 %);

S (сяра) - 17%; хлориди - 5%; калциев сулфат - 2 %; гранули - над 4 мм. - 25%; от 4 до 2 мм. -65%, над 2 мм.-10 %.

Подходящ за торене на култури чувствителни към хлор и нуждаещи се от магнезий, особено на кисели и почви с лек механичен състав. При оранжериите се внася при зареждането им, а при полските култури и преди основната обработка.

ГЛАУМЕК

Самек ООД - София

К2О - до 3 %;

Р2О5 - 2,8-3 %;

СаО+MgО - 15-18 %

Глаумек е подходящ за култури с по-високи изисквания към калий и магнезий отглеждани на кисели почви. препоръчаната норма да 250 кг/дка в зависимост от потребностите на културите, запасеноста на почвата с усвоим калий и степента на киселинност.

РАСТИТЕЛНА ПЕПЕЛ

Получава се при изгаряне на растителни остатъци и отпадъци.

Калиево - фосфорно - калциев тор - съдържанието на хранителни вещества зависи от какво е получен. Не съдържа азот.Може да се използва и като мелиорант на кисели почви.

АГРОЛИФ 20-20-20

Скотс Интерн


20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+ микроелементи:

B-0,02 %; Fе-0,1 %; Mn-0,06 %; Cu-0,06 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

0,3 % разтвор. За повишаване на добива при:

домати - трикратно:

I-во - след разсаждане;

II и III - през 10 дни

АЗУРО NPK

21-21-21+МЕ

Ну3

NPK-21:21:21+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %; Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:

твърда и мека пшеница - във фаза братене на културата

АЗУРО NPK

16-8-34+МЕ

Ну3

NPK-16:8:34+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %;

Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:твърда и мека пшеница - във фаза вретенене на културата

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ


Хидро Агри

NPK-18:18:18+

микроелементи:

Mg-3 %; B-0,025 %; Fе-0,070 %;

Mn-0,040 %; Cu-0,010 %;

Mo-0,004 %;

Zn-0,025 %

по 300 г/дка за повишаване добива при:

пшеница - внесен еднократно във фаза братене на културата или двукратно - внесен във фази братене и вретенене на културата.

МАСТЕР БЛЕНД

Мастер Бленд

20 % N, 20 % P, 20 %+

микроелементи:

Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mg, Mo

500 г/дка - за повишаване на добива при пшеница (твърда и мека), внесен във фаза братене на културата

ПИТЪРС ПРОФЕСИОНАЛ 20-20-20

Скотс Интерн

20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+ микро-елементи: B-0,1 %;

Fе-0,05 %; Mn-0,025 %; Cu-0,004 %; Mo-0,001 %; Zn-0,003 %

300 г/дка. За повишаване добива при:

пшеница - еднократно във фаза 3-4 лист на културата

ПОЛИФИД

(СОЛУПЛАНТ)

Хайфа

NPK-20; 20; 20 +

микроелементи:

Fe, Cu, Zn, Mn - 0,76 %

за повишаване на добива при:

краставици (оранжериино производство и на открито) приложен в следната схема:

0,4 % - 1-во третиране при цъфтеж

0,4 % - 2-ро третиране - 14 дни след първото

0,1 % - 3-то третиране при плододаване

МУРТОНИК КОМБИ

Ефтимиадис

N:P:K-15:5:30+ MgO %+

микроелементи:

Fe 350 ppm, Mg 200 ppm, B 100 ppm,

Cu 200 ppm, Zn 60 ppm

200 г/дка при картофи - приложен трикратно:

1. във фаза 4-5 лист на културата;

2. във фаза “цъфтеж” на културата;

3. 14 дни след второто пръскане.

ХОРТИГРОУ

Хортиланд

NPK 20:20:20+ микроелементи:

Fe-0,03 %; Zn-0,03 %; Mn-0,01 %;

Cu-0,01 %; B-0,02 %; Mo-0,001 %+

аминокиселини-1 %

домати - за повишаване вегетационния растеж, по схема:

1-во третиране след прихващане на разсада - 0,1 %;

2-ро при цъфтеж на първа китка - 0,2 %;

3-то до беритба - 0,2 %;

4-то, 5-то и 6-то през 10-15 дни - 0,3 %
Видове торове facebook image
Публикувано от: Юджел Назми

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.