Забравена парола?
Начало на реферати

Видове субективни граждански права


7) абсолютни и относителни в зависимост от кръга на насрещно задължените лица и какви са техните насрещни задължения.


  • Абсолютните те са протвопоставими на всички останали (3-те лица). Тези права са противопоставими на персонално неопределени лица. Тези лица имат на свои ред имат задължение да не пречат на титуляра на правото да си го упражнява, т.е. всички трети лица имат задължение за въздържане от действие. По правило абсолютните СГП се ползват с правна защита срещу всяко лице, което ги нарушава. Най-използваният защитен механизъм е негаторният иск (от negare отричам).

Вещните права са по дефиниция абсолютни, а облигационните относителни. Чл.109 от Закона за собствеността за право на негаторен иск. Този иск не търси обезщетяване на вреди. Негаторният иск задължава купувача да отстрани носещите вреди обекти, но той не е отговорен за нанесените от продавача чети; негаторният иск не е срещу деликт.

Абсолютните СГП са изчерпателно изброени:

- всички лични неимуществени парва право на живот, здраве, име, чест, свобода и т.н.

- всички вещни права

- правата върху нематериални блага патент, авторско право, правата върху търговски марки, права върху промишлени образци и т.н.

- всички наследствени права


  • Относителните кореспондират им насрещни задължения на едно или повече индивидуално определени лица. По правило насрещното лице дължи facere, т.е. активно действие.

Повечето от облигационните права са относителни.

Чл.21, ал.1 на ЗЗД: Договорът има действие между лицата, вписани в него, а спрямо трети лица, само при определени от закона случаи. Трети лица по правило могат да бъдат задължени само, ако са универсални приемници по договора или с тяхно съгласие.

Относителни са и семейните и преобразуващите (потестативните) права. При потестативните права може с едностранно волеизявление да се предизвика промяна в чужда правна сфера без да е налице насрещно съгласие. Например при искане на развод и несъгласие на едната страна.


8) Лични, вещни, облигационни, авторски и сродни, семейни, наследствени според клоновата принадлежност.


1.Лични субективни права имат за свой обект неимуществените права на лични качества живот, здраве, свобода, име, глас, образ, интимна сфера. Те се урегулират в съществената си част от глава на Конституцията и в някои гражданскоправни закони . Закон за авторското право и сродните му права; Закон за патент; Закон за търговските марки и географски означения; Закон за гражданската регистрация. Личните права са от категорията на абсолютните притезателни права. Има обаче и свързани с тях потестативни права- съгласно Закона за гражданската регистрация

Видове субективни граждански права facebook image
Публикувано от: Божан Алексиев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.