Забравена парола?
Начало на реферати

Видове пазари и пазарни сегменти на БФБ


Видове пазари и пазарни сегменти


Правилата за допускане до търговия са част от Правилника за дейността на

БФБ и уреждат:

1. реда на допускане на финансови инструменти до търговия на Борсата;

2. изискванията и критериите на всеки пазар и пазарен сегмент.


За да се осъществяват сделки на Борсата с дадена емисия финансови инструменти, то

тя следва да е допусната до търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата.

Пазарите, организирани от Борсата са както следва:

1. „Официален пазар на акции”, който според количествените и качествени критерии на

настоящите Правила към емитентите и техните емисии, се разделя на:

б) Сегмент “А”;

в) Сегмент “В”;

2. „Официален пазар на облигации”;

3. “Неофициален пазар на акции”, който според количествените критерии към емисиите, се

разделя на:

б) Сегмент “А”;

в) Сегмент “В”;

4. “Неофициален пазар на облигации”;

5. “Пазар на дружества със специална инвестиционна цел”;

6. “Пазар на компенсаторни инструменти”;

7. “Пазар на колективни инвестиционни схеми”;

8. “Пазар на права”;

9. “Първичен пазар”;

10. “Приватизационен пазар”


За да бъдат допуснати до търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата,

емисиите финансови инструменти трябва да отговарят на следните условия:

1. да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани в депозитарна институция;

2. да отговарят на всички условия на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му

относно публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар;

3. за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия.


1. а) До търговия на Официален пазар на акции, сегмент „А”, могат да бъдат допуснати емисии, които отговарят на следните количествени и качествени критерии:

1. били са допуснати до търговия за период от най-малко 1 (една) година на Официален пазар на акции, сегмент „В” или 2 (две) години на Неофициален пазар на акции;

2. емитентът им има най-малко 5 (пет) завършени финансови години;

3. най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от емисията е притежание на миноритарни акционери или общата стойност на акциите, притежавани от такива акционери е най-малко 20 (двадесет) милиона лева;

4. средномесечният оборот с емисията на Борсата през последните 6 (шест) месеца е не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева;

5. средномесечният брой сделки с емисията на Борсата през последните 6 (шест) месеца е не по-малко от 500 (петстотин) сделки;

6. емитентът на емисията е реализирал печалба през най-малко 3 (три) от последните 5 (пет) финансови години;

Видове пазари и пазарни сегменти на БФБ facebook image
Публикувано от: Nadka

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.