Начало на реферати

Видове парични режими. Видове финансови стабилизации


Видове парични режими. Видове финансови стабилизации.


Паричният режим е набор от ограничения от традиционен, институционален и естествен характер, наложени от паричните власти с цел постигане на определено влияние върху развитието на макроикономическите агрегати. Паричният режим е правило. Общо за всички парични режими е наличието на номинална котва (номинална променлива, която е цел на паричната политика).

Съществуват множество класификации на паричните режими, но една от основните е на финансиста Мишкин, който обособява следните четири режима на монетарната политика:

1) таргетиране на валутния курс;

2) таргетиране на паричен агрегат;

3) таргетиране на инфлацията;

4) парична политика с имплицитно, но не и експлицитно зададена номинална, котва. Други икономисти анализират първите три вида таргетиране, като ги допълват с дискреционна политика и възможно таргетиране на платежния баланс.

При таргетирането на валутен курс има две възможности – фиксиран курс (към някаква стока – злато, или към отделна валута или кошница от валути) или пълзящо прикрепване (обезценяване) – валутата се обезценява със строго фиксиран процент по определяне от паричните власти схема. Паричният съвет е към режимите на фиксиран курс. Той представлява институционално изземване на правата на ЦБ и прикрепяне на курса по законов път. При този модел инфлационните очаквания се свеждат до минимални нива на страната, чиято валута се използва за резервно, при това ефекта е много бърз. Чрез фиксирания курс ЦБ контролира инфлацията – намалява се възможността за инфлационно нарастване на цените на вносните стоки, а паричното предлагане се изменя в съответствие с валутните резерви на страната. По този начин се намалява риска в националната икономика и се осигурява по предвидима среда за бизнес.

Основните предимства на таргетирането на валутния курс са:

  • ефективно намаляване на хронично високите темпове на инфлацията в малки и отворени икономики

- този режим е кредибилен - много бързо снижава инфлационните очаквания до нива, характерни за държавата с резервното валута;

- отпадане на риска, свързан с валутните курсове, което стимулира световната търговия и инвести­циите;

- избягване на проблема с времевата неконсистентност (макар и частично) чрез автоматичното правило за парична политика при фиксиран курс. За целта е нужно затягане на паричната политика, когато се обезценява местната валута, и отпускане, когато тя е с тренд към надценяване;

- постигане на проз­рачност на паричната политика, понеже твърдият курс е ясно правило, което лесно може да се разбере от публиката.

Проблемите, които са свързани с таргетирането на валутния курс, са главно следните:

- повишена уязвимост на икономиката към спекулативни атаки срещу националната валута по линия на твърдия курс

- Загуба на независимост на паричната политика, т.е. паричните власти нямат контрол върху паричното предлагане. Липсата на гъвкавост при този режим прави икономиката по-уязвима към вътрешни шокове, а поради сближаване на лихвите към резервната страна директно се внасят външните шокове в икономиката.

- финансова нестабилност е възможна при фиксиран курс в преходни икономики поради институционалната им структура.

- риск от влошаване на състоянието на банковия сектор при липса на подхо­дящ банков надзор в условията на експанзия на кредитирането, резултираща от масиран приток на капитали отвън. Появата на криза по линия на кредитния канал може да прерасне във валутна криза. За преодоляването й е нужен ефективен банков надзор.

- липса на яснота дали ЦБ не прекалява с експанзионистичната си политика.

Таргетирането на избран паричен агрегат е режим, при който ЦБ постига автоматично своята крайна цел (определено ниво на инфлация) като управлява из­бран от нея паричен агрегат.3а целева променлива се избира даден паричен агре­гат. Този режим дава свобода на ЦБ да прилага различни парични инструменти при промени в наблюдаваните от нея променливи, както и при колебания в зае­тостта и доходите (цели на политиката).

Видове парични режими. Видове финансови стабилизации facebook image
Публикувано от: Михаил Иванов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.