Забравена парола?
Начало на реферати

ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ


ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

Организационната структура според Дж.Донъли и дp. е "формално дефинираната рамка от взаимоотношения на власт и задължения"/7/.

В българския език терминът "организация" обхваща три независими реалности, които само контекстът може да определи:

  • взаимно разположение, взаимовръзка и взаимодействие между отделните части на едно цяло, т.е. организацията като структура;

  • действия, насочени към внасяне на необходимото равновесие в определена съвкупност от елементи, привеждането им в определен ред, установяване на определени взаимоотношения между тях, т.е. организацията като функция, като дейност, като процес;

  • социална система, изкуствено създадена група от хора, преследващи обща цел, т.е. организацията като фирма /компания/.

Според В.Савов най-важните характеристики на структурата на управление са /13/:

  • форма на разделение на труда в управляващия субект при реализирането на функциите на управление;

  • съвкупност от структурни елементи, образуващи йерархия;

  • проява на формално утвърдени и фактически възникващи връзки между структурните елементи;

  • съвкупност от определен брой звена, чиито действия са свързани с разработването и формулирането на взаимодействието върху управлявания обект.

  1. Избор на организационна структура

Всички ръководители в една организация делегират права и задължения и по този начин трудът се разделя по хоризонтала и вертикала. Решението за една или друга организационна структура в една организация винаги се взема от нейното висше ръководство.

Когато става дума за избор на организационна структура, задачата на мениджърите се свежда до избор на структура, която най-добре отговаря на целите и задачите на организацията и въздействието на вътрешните и външни фактори.

"Най-добрата структура" е тази, която по най-добър начин позволява на организацията ефективно да взаимодейства с външната среда, продуктивно и целесъобразно да разпределя и направлява усилията на своите сътрудници, да удовлетворява потребностите на своите клиенти и да достига своите цели при висока ефективност /З/.

Много автори считат, че самият избор на организационна структура представлява решение, което се отнася към стратегическото планиране. Организирането като функция, разбира се, е по-различно от стратегическото планиране. Тя се основава на стратегията на организацията, но в никакъв начин не може да се твърди, че е самата стратегия.

Алфред Чандлър, анализирайки организационните структури на известни американски компании, стига до извода, че стратегията определя организационната структура. Това означава, че организационната структура трябва да осигурява реализацията на стратегиите. Доколкото стратегията на организацията се променя периодично, дотолкова се налагат и промени в организационната структура.

  1. Етапи на организационното проектиране

Последователността при разработването на организационна структура съвпада с елементите на процеса на формално планиране. В началото ръководителите трябва да осъществят разпределение на организацията на широки сфери, а след това да поставят конкретни задачи, така както в планирането отначало се формулират общите задачи, а след това се разработват конкретни планове.

При създаване на организационна структура, последователността от действия е следната:

ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ facebook image
Публикувано от: Стойко Стоянов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.