Забравена парола?
Начало на реферати

Видове лизингови договори


За начисляване на финансовия разход и отразяването му като задължениеД-т с/ка Разходи за лихви 2570

К-т с/ка Други заеми и дългове 2570

За отразяване на годишната вноска към 31.12.2001 г.


Д-т с/ка Други заеми и дългове 6000

К-т с/ка Парична сметка 6000


По повод на финансовия лизинг при наемателите се признава актив, който в счетоводния баланс се посочва като вземания, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор. Във връзка с това следва да бъдат изяснени следните понятия:

  • Нетна инвестиция, която е равна на брутната инвестиция в лизинговия договор, намалена с финансовия разход;

  • Брутна инвестиция е сборът на минималните лизингови плащания по силата на един финансов лизинг от гледна точка на наемодателя и негарантираната остатъчна стойност, начислена за негова сметка;

  • Негарантирана остатъчна стойност е онази част от остатъчната стойност, чиято реализация от страна на наемодателя не е сигурна или е гарантирана само от страна , свързана с него.

При договарянето и уреждането на лизингов договор често се правят начални преки разходи като комисиони и юридически такси. Тези начални преки разходи се правят за получаването на финансов приход и се признават незабавно като разход или се разпределят срещу този проход през целия срок на лизинговия договор.Например, направените разходи се признават за разход, а за приход през същия период се признава частта от лихвения приход, която е равна на началните преки разходи.

Производители или търговци често предлагат на клиентите избор да закупят или да наемат актива. Финансовият лизинг за даден наемодател формира два вида приход:

  • Печалба или загуба, еквивалентна на печалбата или загубата, получена от пряката продажба на наетия актив по нормални продажни цени;

  • Финансов приход за срока на лизинговия договор.

Приходът от продажба, който се вписва в началото на срока на лизинговия договор, представлява справедливата стойностна актива, ако тя е по-ниска от сегашната стойностна минималните лизингови плащания, начислени от наемодателя на базата на търговски лихвен процент.Понякога се оферират изкуствено занижени лихвени проценти , за да се привлекат клиенти. Използването на такъв процент би довело до отчитането в момента на продажбата на прекалено голяма част от общия приход от сделката.

Видове лизингови договори facebook image
Публикувано от: Лара

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.