Забравена парола?
Начало на реферати

Видове ДМА. Отчитане на придобиването на ДМА чрез покупка и безвъзмездно получаване


  1. Видове ДМА. Отчитане на придобиването на ДМА чрез покупка и безвъзмездно получаване първични документи и счетоводни записвания.


Придобиването на дълготрайни материални активи от предприятието може да стане по различни начини.Те са:

1.Придобиване чрез покупка на ДМА.

2.Придобиване чрез строеж на ДМА сгради, респ. съоръжения.Строежът може да се осъществи:

А) от самото предприятие с негови сили и средства, и да се отчита процесът на строителството от предприятието, т.е. по т.нар. стопански начин, и

Б) от друго предприятие чрез възлагане, наречено още договорен начин или предприемачески начин.

3.По реда на т.нар. безвъзмезден начин.

4.По реда на непарични вноски от учредители, респ. от съдружници на търговското дружество, кооперацията и друго подобно предприятие.

5.Придобиване вследствие заприходяване на намерени при инвентаризация на излишни ДМА.

6.Придобиване срещу замяна на ДМА (т.нар. бартер).

7.Придобиване въз основа на сключен с друго предприятие финансов лизингов договор.

8.Придобиване на ДМА чрез сливане и вливане на предприятия.


Придобиване на ДМА чрез покупка


При придобиването на имато, машини, съоръжения и оборудване чрез покупка от външен доставчик цената на придобиване (себестойността) обхваща покупната цена, включително митата и невъзстановимите данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.


Покупната цена е продажната цена на актива, отразена във фактурата издадена от доставчика.

Съгласно действащия Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на данъчно регистрираните субекти се признава правото на данъчен кредит при покупка и на материални активи, ако са изпълнени всички условия, посочени в закона.

В тези случаи ДМА ще се заприходи по продажната стойност без начисления данък добавена стойност (ДДС).

Този данък ще формира величината на данъчния кредит на клиента по доставка.Ще се съставят следните счетоводни статии:

Видове ДМА. Отчитане на придобиването на ДМА чрез покупка и безвъзмездно получаване facebook image
Публикувано от: ПЕТЯ БАНЧОВА ЗЯПКОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.