Забравена парола?
Начало на реферати

Видообразуване. Критерии за вид


Изучаването на процеса на еволюция е свързано с изясняването на начина, по кйото възникват видовете. Увеличаването на видовото разнообразие е резултат от възникването на един или повече нови вида от един изходен (родоначален) вид. Чрез всяка своя популация той може да даде начало на нов вид.
За да се осъществи видообразуване са необходими 3 условия: възникване на наследствена изменчивост, изолация на популацията, в която е възникнала изменчивостта от др популации на родоначалния вид, действие на естествения отбор.

В зависимост от особеностите на процеса, при който възниква новият вид, видообразуването бива мигновено и постепенно.

Мигновеното видообразуване понякога се нарича скорообразно. То е рядко срещано в природата, характерно е за растителни видове, които се самоопрашват или освен полово могат да се размножават безполово (напр вегетативно).

Наследствената форма на изменчивост, която е в основата на този начин на видообразуване е полиплоидна мутация. Индивидът, който е носител на мутацията не може да има плодовито поколение, следователно той е нов вид. Полиплоидните растения имат по-добре развити вегетативни органи (корен, стъбло, листа), цветове и плодове, затова естественият отбор ги запазва. Плодовете на полиплоидните видове имат добри вкусови качества и затова някои от културните сортове растения са получени изкуствено (напр. някои сортове ябълка и пшеница). За нуждите на селското стопанство в лабораторни условия са получени плодовити междувидови хибриди, напр. вишнапът.

Постепенно видообразуване основен начин за възникване на животински видове. То е бавен, постепенен процес. За да възникне нов вид са нужни много последователни поколения. Наследствената форма на изменчивост, която е в основата на този начин на видообразуване, обикновено е генна мутация, която не намалява размножителните възможности на индивида. Ако мутацията е положителна, естественият отбор я запазва. Тя сепредава от поколение на поколение чрез механизмите на наследствеността. За да се осъществи видообразуването, необходимо е популацията да е изолирана от други популации на същия вид.

Изолацията може да се дължи на голямо разстояние м/у популациите или непреодолими прегради нарича се пространствена или географска(постепенно видообразуване, про което изолацията е пространствена се нарича алопатрично) .

В редки случаи, ако видът е паразитен, изолацията мойе да е екологична(ако изолацията е екологична, видообразуването се нарича синпатрично).

При постоянно действаща изолация, поколение след поколение изменението се подсилва в полулацията и различията м/у нея и останалите полупации на вида могат да станат толкова големи, че поплацията да се превърне в нов вид. М/у изходния и новия вид възниква нов тип изолация размножителна (репродуктивна) изолация. Тя има 2 форми преди(презиготна) и след(постзиготна) оплождане.

Презиготната е свързана с възпрепятстване на оплождането поради:

  • различия в размножителното поведение (етологична изолация)

  • разлика в предпочитаното местообитание (екологична)

  • различен сезон на размножаване (сезонна)

  • различия в размножителните органи (морфологична)

  • гибел на гаметите (унищожават се сперматозоидите)

Постзиготната е причина да не се развие даден индивид поради:

-гибел на зиготата (поради ненормално оплождане)

-нежизнено поколение(има слаба приспособимост към екологичната си ниша)

-стерилно поколение (дефекти в гаметогенезата)

Видът е съвкупност от популации на индивиди, които:

Видообразуване. Критерии за вид facebook image
Публикувано от: Иванка Димитрова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.