Забравена парола?
Начало на реферати

Валутен митнически контрол


1/ Валутен режим и вал.контрол в България се регламентира с нови нормативни актове които са във сила от 01.01.2000 г. Това са валутният закон и 8 Наредби по прилагането му. 4-ри от тях са издадени от МФ или БНБ. С Наредба 16 на МФ се регламентира статута и дейността на обменните бюра. С Наредба 26 на БНБ статута и дейността на финансовите къщи и другите небанкови институции. С Наредба 27 на БНБ конкретните сделки сключвани между местни и чуждестранни лица във валута, които подлежат на предварително регистриране в БНБ. Наредба 28 на БНБ регламентира правото на местни и чуждестранни леца да извършват безкасови банкови преводи на валута от България към чужбина. Наредба 29 регламентира задължителната периодична отчетност, която трябва да представят юридическите леца и ЕТ имащи валутни задължения към чужбина. Наредба 30 регламентира правата на физическите лица пътуващи от България за чужбина и обратно да изнасят или внасят определено количество валута. Останалите две Наредби са утвърдени от правителството. С едната се регламентира всичко свързано с благородните метали и скъпоценните камъни добиване, преработка, търговия, износ, внос. С последната наредба утвърдена от правителството за първи път се регламентира система за набиране на информация необходима за отчитане на платежния баланс. Нормативната уредба на валутния режим и контрол е систематизирана в един закон и 8 наредби. Принципно нова по съдържание, възприети са принципите на европейските държави във валутната система и режим. Цялото валутно законодателство действало и прилагано до края на 99 г. беше отменено. Новата нормативна уредба се характерезира с това, че се създава сравнително либерален валутен режим в България. В чл.2 на вал.закон е възприет принципа сзелките и плащанията във валута между местни и чуждестранни лица да се извършват свободно без ограничения, като само за някои определени видове сделки конкретно посочени в закона трябва да се спазват съответните изисквания, условия и ограничения. Всички други сделки и плащания извън посочените се извършват свободно. Валутните ограничения съществували при старото вал. закон. при новото вече не съществуват.


2/ Всичко свързано със създаване, функциониране и откриване на обменните бюра е рагляментирано в Наредба 16 на МФ. Предмета на обменните бюра е да извършват една единствена валутна сделка обмяна на български лев с/у чуждестр. валута и обратно, но когато валутата и левовете са налични. Обменните бюра нямат право да извършват безналична обмяна на валута. Обменно бюро може да разкрива само лице регистрирано като търговец по търговския закон. Това са всички дружества и ЕТ. Обменно бюро не можеда има ЮЛ което не е търговец или ФЛ което не е ЕТ т.е. фандации, бюджетни организ., партия До 01.01.2000 г. разкриването на обменно бюро ставаше въз основа на предварителна лицензия от БНБ. След 01.01.2000 г. лицензионния режим се замени с регистрационния т.е. след 01.01.2000 г. създаването на обменно бюро става въз основа на заявление за регистрация на бюрото в МФ. За регистрацията към молбата се представят и 9 други документа. С влизането в сила на вал. закон всички съществуващи преди 01.01.2000 г. обменни бюра, а не само новосъздадените трябваше да минат към регистрация на МФ. Въпреки че са създадени с лицензия от БНБ, но преди влизане на закона в сила. Това се аправи защото по вал. закон вал. контрол в/у дейността на обменните бюра и стари и нови след 01.01.2000 г. упражнява МФ а не БНБ. Вал. контрол в/у дейността

Валутен митнически контрол facebook image
Публикувано от: Станка Георгиева

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.