Начало на реферати

Валутен арбитраж. Валутен хеджинг


Валутен арбитраж. Валутен хеджинг


Най-често мотивите за търговия на валутния пазар са свързани със спекулативни мотиви на инвеститорите, арбитража и хеджинга.

Под валутен арбитраж се разбират всички операции и сделки, при които се осъществява размяна на една валута за друга. Целта е да се извърши покупко-продажба на определена валута по най-изгоден за контрагентите начин или да се извлече полза от поредицата от сделки, свързани с размера на валутните ефекти. Различаваме следните видове валутен арбитраж:

  1. Пространствен валутен арбитраж стремеж да се извлече изгода (печалба от разликата в цените на валутите на различните валутни пазари).

  2. Арбитраж във времето, който се базира на различните курсове на валути във времето, сроковете на сделката. Валиден е принципа: купувай слуха, продавай факта и купувай по-евтино, продавай по-скъпо.

  3. Конвенционален (разплащателен) валутен арбитраж при него целта е чрез поредица от сделки и операции в крайна сметка да се получи валутата, с която субектът може да издължи валутните си задължения към своя контрагент. Валутният арбитраж с преводни трати или полици, т.е. кредитни платежни документи има две разновидности:

  • Ремитиране длъжника купува по най-изгоден за него начин валута, пряко или чрез посредници, чрез която трябва да се издължи на своя контрагент кредитора, следователно транзакциите преминават през: собствена валута чужда валута(1) чужда валута(2) чужда валута (на плащане)

  • Трасиране кредитора продава получената от своя контрагент валута по най-изгоден начин пряко или опосредствено за да я превърне в своя валута. Така той си реализира вземането по съотвените кредитни или платежни документи.

Т ЧВпл ЧВ(1) ЧВ(2) СВ

  1. Спекулативен валутен арбитраж сделки или поредица от сделки и операции, чрез която се цели получаването на спекулативна печалба, в резултат на разликите в курсовете на валутите, с които се оперира на различните валутни пазари. Валутните операции са:

  • Валутни операции с незабавна размяна на ефектите

  • Овърнайт валутни операции когато закупената или продадената валута се предоставя в деня на сделката или най-късно на следващия работен банков ден

  • Срочни валутни операции с отложена във времето размяна на търгуваните валутни ефекти

Друг основен мотив на трейдърите е хеджирането на валутно-финансови рискове. Според някои икономисти хеджингът се свежда до определена стратегия, насочена към намаляване на нежелания ценови риск. Според други хеджирането се състои в неутрализация на неблагоприятните колебания на конюнктурата на пазара, чиято цел е пренасяне на риска от варирането на

Валутен арбитраж. Валутен хеджинг facebook image
Публикувано от: Генослав Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.