Начало на реферати

Увод във функционалното програмиране


( <означение на функция> оператор

<арг1> <арг2>... <аргn> )

операнди

Тук аргументите <аргi> също са изрази, т.е. допуска се вложение на изрази.

Забележка. В Scheme заедно с термина "функция" като негов синоним се използва и терминът "процедура". Терминът процедура в смисъл на описание на даден изчислителен процес понякога дори се предпочита, тъй като в Scheme, както и в другите съвременни диалекти на езика Лисп, няма изисквания за строга функционалност. В този смисъл терминът функция понякога не е съвсем точен. Затова в по-нататъшното изложение на езика Scheme термините функция и процедура обикновено ще бъдат използвани като синоними.

Обща бележка върху изложението на основните елементи на Scheme

При изучаването на един език за програмиране трябва да се обръща особено внимание на средствата, позволяващи комбинирането на прости идеи с цел получаване на съставни (сложни) идеи и резултати. Всеки достатъчно мощен език за програмиране има три типа механизми (средства) за тази цел:

- примитивни изрази (процедури, данни) - представляват атомарните елементи на езика;

- средства за комбинация, т.е. средства за комбиниране на примитивни изрази и получаване по този начин на съставни изрази;

- средства за абстракция, т.е. средства за именуване на съставни изрази и работа с всеки от тях като с едно единно цяло.

В изложението на основните елементи на програмирането на Scheme ще въведем тези три типа средства най-напред при процедурите (ще разгледаме примитивните процедури, т.е. вградените функции на езика, средствата за комбинация и средствата за абстракция на процедури), а след това и при данните. Като начало ще използваме само прости числови

данни, тъй като тяхната семантика е достатъчно ясна.

2.ИЗРАЗИ

Нека предположим, че работим с конкретна система за програмиране на Scheme. След зареждане на системата интерпретаторът на Scheme показва, че е готов за работа и очаква въвеждането на първия израз от потребителя чрез извеждане на екрана на някакъв стандартен промпт, например ">" (в PC Scheme промптът е от вида [<номер на израз>], където <номер на израз> е цяло положително число, равно на поредния номер на израза, който потребителят ще въведе). След въвеждането на съответния израз от потребителя и натискане на клавиша <Return> или <Enter> интерпретаторът оценява въведения израз, извежда получената оценка и отново извежда системния промпт (в нашите примери той ще бъде означаван условно с ">").

Примери

> 45678 ; Въведен е примитивен израз - число.

45678 ; Оценката му съвпада с въведеното число.

Увод във функционалното програмиране facebook image
Публикувано от: Радослав Макавеев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.