Начало на реферати

Устройство на територията


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


Закон за устройството на територията

1 въпрос

ПОНЯТИЯ ПРИНЦИПИ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРИ УТ

Територия – част от земното повърхност която се намира под суверинитета на дадена държава и включва нейните природни ресурси, сушата, водната екватория, въздушното пространство.

Устройството на територията - развитие на интер-структурните елементи по земната повърхност. Това е многостранна комплексна дейност която има за цел да установи съответните права и зависимост при организирането и опазването на околната среда. Тя е едновременно граници и връзка м/у обществото и природата. Всъщност човека създава изкуствена среда за удоволетворяване на свойте нужди като биологичен вид и като част от обществената организирана система.

ПРОЦЕСА НА УТ е непрекъснат и продължителен. Той се нудае от система от правила от регулиране . ут е насочено към възпроизвадоство на жизнената среда и цели да обхване всички елементи от съществуването на човека в обществото. Всяко селище има 4 задължителни зони

  1. зона на труд – в нея се намират всички предприятия

  2. зона за обитаване – в нея се намират жилищните комплекси където работната сила се е подслонила. Там живее населението

  3. зона за обществено обслужване – това е цялата инфраструктура която е свързана с търговия, административни услуги и тн

  4. зона за отдих – в нея са разположени всички почивни станции, вилна зона, паркове и тн

те функционират заедно и значимо се влияят.

На първо място винаги стои зоната на труд. Хората обикновено се ориентират там където се източниците на препитаване.

Целта на сяко едно развитие на едно селеще е насочено балансиране и устойчиво развитие. Основната дейност която преследват е балансираното и устойчиво развитие. Във всяка една селищна система влияят няколко групи фактори и те са различни – политически, икономически, юридически. Политическите фактори не са за пренебрегване. Това е характера на устойство на населението – какви са пилитечсите структури

Юридическите – товаса правните фактори. Не може да съществува една общност без правила. Те са начин на съвместно съжителство. Още от най древно време когато има човешка общност съществуват и се налагат правила. По късно са обособени с.като правни норми.

Принципи на устройството на територията които са утвърдени от ООН

  1. принцип на демократичност – основен принцип е той. При него ут зависи от голяма степен от формата на управление и степента на демократизация. Колкото по голямо е участието на населението в териториалното планиране имаме по качествено териториално развитие. Където има установени недемократични принципи при тях няма възможност за спазване правата на човека по време на териториалното планиране.

  2. принцип на субсиадарността – това е принципа на който се дели ЕС. Същността на този принцип – решенията да се взимат колкото се може до възникналия проблем. По горното властова ниво да не се занимава. Делегиране на властта на място и решаване на проблема на мястото където е възникнал проблема.

  3. принцип на участието – той коренспондира с принципа на демократиността – това означава участие на гражданското общество в подготвителните етапи на уст

Устройство на територията facebook image
Публикувано от: Наско Желев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.