Забравена парола?
Начало на реферати

Условия за получаване на парични обезщетения при временна неработоспособност


Лекарите от ТЕЛК и НЕЛК насочват директно болните за експертиза на трайно намалената работоспособност. В зависимост от степента (измерена в проценти) на трайно намалената работоспособност се определят три групи инвалидност до влизането в сила на наредбата. Тези групи се формират в зависимост от процента на загубената работоспособност, както следва:

- първа група инвалидност - над 90 %;

- втора група инвалидност - от 71 % до 90 %;

- трета група инвалидност - от 50 % до 70 %.

Органите на експертизата на работоспособността могат по своя инициатива да отменят или да променят неправилно взети решения на по-долу стоящите органи, както и да връщат за преразглеждане техни взети решения за отстраняване на грешки и непълноти.

Решенията на органите по експертизата са задължителни за всички лица, учреждения и организации в страната, при положение че не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан.

Наличие на минимален осигурителен стаж. В държавното обществено осигуряване под осигурителен стаж се разбира времето, през което едно лице с било осигурявано. От това следва, че за осигурителен стаж в ДОО се признава времето на работника или служителя не изобщо като трудещ се, а като осигурен. Осигурителният стаж обхваща времето, през което работниците и служителите са били на работа като осигурени, както и времето за платен или неплатен законоустановен отпуск (1 месец, за 1 година), включително отпуската за временна неработоспособност.

Осигурителният стаж в общественото осигуряване се изисква като условие за отпускане на социални плащания или като параметър при определяне на размера на тези плащания. Продължителността на изисквания осигурителен стаж като условие за отпускане на социални плащания е различна за отделните социални рискове. Така например, при изплащане на обезщетение при трудова злополука, професионална болест, майчинство и други не се изисква осигурителен стаж; при болест - минималният осигурителен стаж е 6 месеца; при други рискове се изисква твърде продължителен осигурителен стаж - над 20-25 години при пенсиониране.

Минималният осигурителен стаж (6 месеца) може да бъде придобит на едно или повече работни места, да бъде прекъснат или непрекъснат, по трудово или не трудово правоотношение, да е ефективно осъществен или зачетен за осигурителен стаж. Достатъчно е този минимален осигурителен стаж да е налице при настъпването на временната неработоспособност, за да има осигуреният право на парично обезщетение.

За осигурителен стаж се признава времето, през което не са внасяни осигурителни вноски в следните случаи: за платен и неплатен отпуск за

Условия за получаване на парични обезщетения при временна неработоспособност facebook image
Публикувано от: Стойка Георгиева

Подобни материалиУсловия за получаване на парични обезщетения при временна неработоспособност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.