Начало на реферати

Урокът като една от външните форми на обучение


19 в. Урокът като една от външните...


У притежава специф. черти, които го отделят от др. външни ф-ми на обучение. У пресъздава всичките състояния на процеса на обучение; В У се наблюдават закономерностите на процеса на обучение. Функции на У са: познавателна, социална, практическа и организираща (подрежда дейностите за учебния час.

Типология на У извършва се според конкретната образователна цел, която преследва урокът. Има 7 типа У: 1) за систематизиране и обобщаване на знанията и уменията; 2) за измерване и оценка на постиженията на учениците; 3) за нови знания; 4) за затвърдяване на знанията и уменията; 5) за приложения на знанията и уменията; 6) за създаване на проблемно изследователски опит; 7) за формиране и развитие на разл. видове умения.

Структура на отделните типове У компонентът на У е една част от него иобхваща опред. минути. Във всички уроци има общи компоненти : 1) организация и адаптация на класа, създаване на нагласа за учене отделят се не повече от 2-3 мин. 2) представяне на целите на урока не повече от 2-3 мин. 3) обобщение на урока, коментар от ефективността му и задаване на дом. работа извършва се в края на часа. 4) актуализиране на стари знания на учениците предизвиква се от трудности в подготовката и се налага при 3 вида У за нови знания, за приложение на знания и за с-матизиране и обобщаване на знания.

Специф. Компон. за всеки тип У: (виж по-горе) 1) актуализиране на предишни З; - обобщ. на З ч/з таксономични нива. Тези У се правят след 5-6 др. У; 2) показване на смисъла и важността на предстоящата проверка и оценка; - представяне на критериите по които ще се оценява и ф-мата на проверка и оценяване; - изпълнение на заданията; - събиране и проверка след часа. 3) представяне на новото уч. съдърж. ч/з разл. методи до 25 мин.; - отделяне на време за разбиране и интерпретация; - отделяне на време за обобщ. на новото съдържание (пр: организация и адаптация, разбиране и обобщ. на новото инфо, представяне на тема, цели и зад. на У, изложение и възприемане на новото уч. съдърж., изводи и задаване на дом. работа), 4) това са предговорен тип У и се налагат в нач. на уч. год., в края на урока и в края на уч. год. 5) представяне на зад.; - самостоятелно решаване на зад. от страна на учениците с помощ при нужда; -изводи за типични грешки и проблеми при решаване на зад. 6) създаване на проблемна ситуация; - отделяне на проблема в нея (проблем особена зад., за решението на която е необходимо да се издигат хипотези); - опити за решаване на проблема и представяне на решението до съгласие; 7) показване на уменията; - първонач. опити на учениците за изпълнение на уменията; - изпълнения на уменията в стандартни ситуации; -при наличие на време - упражнение на уменията в нова ситуация различна от старата.

Урокът като една от външните форми на обучение facebook image
Публикувано от: Данаил Атанасов

Подобни материалиУрокът като една от външните форми на обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.