Забравена парола?
Начало на реферати

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Финансова структура на фирмата

Финансовата структура на фирмата се формира от всички капитали, те могат да се класифицират на две групи:

- текущи / парични / капитали

- постоянни / финансови / капитали

Ефективността на текущите капитали се намира в правопропорционална зависимост от величината на ЧОК. ЧОК са равни на разликата между ОА и КД, така че максималния размер на КД е равен на ОА намалени с чистите оборотни капитали, достатъчни за покриване потребностите на фирмата. Когато величината на КД е по-малка от максималния размер е възможно ползването на нови краткосрочни заеми.

Постоянните капитали включват в себе си СК, взетите на заем средносрочни и дългосрочни капитали и т.нар. асимилируеми елементи.

Постоянните капитали покриват финансирането на фиксираните активи и осигуряват полето на сигурност, а също така са и основен източник за финансиране на ресурсите, свързани със започването на нови операции. Величината на постоянните капитали зависи от два фактора:

- обемът на фиксираните активи

- величината на необходимите за осигуряване на непрекъснатост на производствения процес ЧОК.

Величината на постоянните капитали може да бъде:

- минимална - когато осигурява минимални капитали покриващи цялата сума на фиксираните активи и осигуряваща достатъчно ЧОК

- максимална - когато покрива освен фиксираните активи и съществена част от оборотните активи.

Недостига на постоянни капитали може да доведе до:"пробив " в запасите, трудности при управляване на парични средства, недостиг на ЧОК, зависимост на фирмата от финансиращата банка и кредиторите.

За формиране на оптимална финансова структура важно значение има съотношението между съставните части на постоянните капитали. Във връзка с това се съблюдават следните принципи:

- рисковете на фирмата се покриват със собствените капитали

- дългосрочния заем предполага дългосрочна платежоспособност на фирмата

- относителния дял на заемните капитали в общата величина на постоянните капитали не трябва да бъде много висок.

Формиране на капитала

Формирането на капитала представлява първия начин на финансиране на фирмата.

Формирането на капитала в " анонимните дружества " - дружества, в които държавата притежава преобладаваща част от капитала. Формирането на капитала става по два начина:

- формиране на капитала разчитащо на спестяванията на икономическите агенти - подчинява се на различни изисквания: изискване за минимум обем на капитала; съставяне на проектостатут на дружеството; публикуването в официален бюлетин; представяне на пакет от информация на борсовите органи; депозиране на фондове;

- формиране на капитала, което не разчита на спестяванията на икономическите агенти - капитала се формира от вноски на учредителите или основателите. Изискванията при формирането на капитала са: изискване за минимален обем на капитала; съставянето на проект за статут; записването на статута на всеки участник в подписката; съставянето на декларация за съгласуването на интересите.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА facebook image
Публикувано от: Пламен Гочев

Подобни материалиУПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.