Начало на реферати

Управление на рискаëè÷íîñò


комбинация от човешка природа + култура

ñïåöиална гðóïîâà

êóëòóðà

íàó÷åíà

óíèâåðñàëíà

ïðèðîäà

âðîäåíà


Ñèëíî èçáÿãâàò риска тези нации, за които всичко неизвестно е страшно и такива, за които рискът е неизвестно, а неизвестното е предизвикателство.(Гърция, Югославия, Франция, САЩ, Сингапур)

Освен психологическата нагласа, формирана във взаимодействие с културата, влияние имат и институционалните фактори:

1) общата атмосфера в организацията

  • îïòèìèñòèòå – îò âèñøàòà éåðàðõèÿ è îðãàíèçàöèîííèòå …………….

  • íåãàòèâèñòèòå – ïëàñòè÷íè, ìàòðè÷íè, ïëîñêè ñòðóêòóðè – èçáÿãâàò ðèñêà

  1. èíôîðìàöèîííî îñèãóðÿâàíå:

äîñòàòú÷íî äîñòúïíà èíôîðìàöèÿ – îïòèìèñòè÷íà íàãëàñà è îáðàòíî.

Êîëåêòèâíèÿò óïðàâëåíñêè ñòèë ñúçäàâà îïòèìèçúì, àâòîðèòàðíèÿò – íåãàòèâèçúì.

Èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ : ñòàáèëíîñò, íåñòàáèëíîñò.

Áèçíåñ ñðåäà: ïðèÿòåëñêà áëàãîïðèÿòíà, ðåñòðèêòèâíà.


Управление на риска

² åòàï:Ôîðìóëèðàíå íà öåëèòå íà êîðïîðàòèâíàòà ñòðàòåãèÿ çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà. Öåëè:

  1. Ïðåäïàçâàíå íà ôèðìàòà è âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ëèöà îò çàãóáè, îò ìàòåðèàëåí ðèñê ñ ìèíèìàëíè ðàçõîäè.

  2. Иíòåãðèðàне на óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà â êîðïîðàòèâíèòå áèçíåñ öåëè, ò.å. äà íå äîïóñíåì ïîíèæåíèå íà ïå÷àëáàòà, ðúñòà, äà íå ñå äîïóñíå çàãóáâàíå íà ñîáñòâåíîñòòà è ò.í.Управление на риска facebook image
Публикувано от: Ованес Парсех

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.