Забравена парола?
Начало на реферати

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ


УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ


Това е основен проблем при реализацията на всеки проект. Остойностяването на всяка дейност е основна задача за мениджъра на проекта, поставен в рамките на предварително определен бюджет и график за реализация на всяка дейност. Техниките и методите за остойностяване на разходите зависят от етапа, на който се намира проекта в своя жизнен цикъл.

Класическият процес на остойностяване и контрол върху разходите преминава през четири етапа:

  1. оценка на планираните разходи;

  2. отчет за действително извършени разходи;

  3. определяне на евентуалните разлики

  4. предприемане на управленски действия в зависимост от размера на разликите.

Когато разлики липсват или са в минимални допустими граници, реализацията на проекта може да продължи без промени.

В случай, че разликите са големи, но е възможно да бъдат компенсирани, се разработва план за коригиране на бюджета. Този план подлежи на одобрение от управленските нива на фирмата. А когато проектът е финансиран от програма от Агенцията, разпоредител със средствата.

Когато разликите са твърде големи е наложително да се направи пълна ревизия на първоначалните планове. При такава ситуация ръководителя на екипа и управителното тяло на фирмата трябва да преценят възможна ли е по-нататъшна реализация на проекта. Ето защо е важно да се извърши прецизна финансова обосновка на всички дейности на проекта на етапа на неговото планиране.

Първоначалният анализ на разпределението на ресурсите се свързва с остойностяване на разходите. Това с особена сила се отнася за бюджетното перо човешки ресурси. При него се следва схемата на остойностяване според отговорностите, кои то всеки член на екипа поема в процеса на реализация на проекта.

При сключването на договора с подизпълнители е важно договорните цени да са твърди и да съответства на обема извършена работа. Често в практиката подизпълнителите държат за договаряне при плаващи цени, като първоначално сключения договор подлежи на анексиране. Подобна е обвързаността на ресурсите с процеса на управление на времето. В този смисъл времетраенето на отделните дейности включва и остойностяване.

В практиката не съществува един строго установен подход, според който би могло да се каже, че разходите се остойностяват точно. Точността зависи от типа и продължителността на проекта. По-точно остойностяването е свързано с по-големи разходи за висококвалифицирани външни консултанти, които да извършат оценките.

За малки проекти е необосновано извършването на подобни разходи. Това е наложително обаче за едромащабните проекти, при които на отделните етапи от реализацията е налице повтаряемост на операциите и дейностите. В този случай е възможно при повтаряне на операциите на определен следващ етап да се реализират икономии. Проблемът с точността на остойностяване на разходите стои с особена сила пред фирми, участващи в тръжни процедури за реализацията на проекта. При тях се изисква по-висока степен на детайлизиране и обосновка на разходите, допълнителни анализи.

Освен методите за точно остойностяване друг сериозен проблем е адекватното стурктуриране на разходите. Най-често структурата включва труд, машини, съоръжения, разходи за управление, данъци, такси, лицензии и др. Особен вид разходи са така нар. непредвидени разходи. Те имат следните специфични черти:

1. те са първични разходи. Ръководителят на проекта добавя непредвидени разходи само в случай, че се предполага на определен етап да възникне необходимост от промяна в бюджета;

2. те са вероятни разходи приема се, че при реализацията на проекта е възможно да се реализират икономии от първоначално предвидените разходи.

3. това са бюджетни разходи обикновено се приема, че това са разходи, които ръководството на фирмата желае да извърши в рамките на определения бюджет, въпреки че биха могли да бъдат стеснени.

В практиката се използват 2 основни метода за оценка на разходите:

- стъпковиден

- експоненциален /прехвърляне, прекопиране/

ПРИ СТЪПКОВИДНИЯ МЕТОД се предполага, че общите разходи са сума от фактически извършените в отделните части на проекта разходи.

При инженеринговия тип проекти се използват специални матрици за изчисление на разходите по този метод.

ЗА ЕКСПОНЕНЦИАЛНИЯТ МЕТОД е характерно, че разходите за реализация на даден проект се определят като отношения спрямо извършените разходи по друг подобен проект. Съотношението ще зависи от мащабите на двата проекта.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ facebook image
Публикувано от: СТЕФАН МИРЕВ

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.