Забравена парола?
Начало на реферати

Управление на проекти


допустимия отрязък от време (ESj - Es;) над времетраенето на дейността (D;j): FFa=ES, - ESS - Ц, Обърнете внимание, че критичните дейности имат пълен резерв от време, равен на нула. Когато пълният резерв е равен на нула, то и свободният е равен на нула. Противното предположение обаче е невярно, тъй като свободният резерв за некритична дейност може да е равен на нула. Например за дейността (0,1) свободният резерв е нула. При планиране изпълнението на комплекс от дейности чрез мрежов график се съкращава продължителността преди всичко на критичните дейности. Това се извършва като част от трудовите и материалните ресурси, разпределени за изпълнение на некритични дейности, се прехвърлят за изпълнение на критичните дейности. На практика това прегрупиране за съкращаване продължителността на критичния път се осъществява по следния начин: отговорният проектант на мрежовия график, съвместно с технологически компетентно по изпълнението на комплексната дейност лице анализират временните параметри на първия вариант на графика. На анализ се подлагат преди всичко резервите от време за некритичните дейности. Оптимизацията на мрежовия график в случая се базира на принципа: необходимото за изпълнение на дадена дейност време намалява с увеличаване на ангажираните материални и трудови ресурси и обратно - то се увеличава с намаляването на ресурсите. Отчитайки този принцип и съобразявайки се с наличните резерви от време проектантът определя дейностите, от които би могло да се вземат допълнителни ресурси.

Технологът преценява количеството материални и трудови ресурси, което би могло да се отнеме от тези дейности и посочва критичните дейности, при които могат да се увеличат ресурсите. Говорейки за преимуществата на системите за мрежово планиране и управление, трябва да отбележим един от основните въпроси - икономическата ефективност от тяхното внедряване. Правилната и вярна икономическа оценка на моделите за МПУ, съпоставянето на разходите за внедряването им с ефекта от тяхното функциониране е задължително условие при строгото и научно обосноваване на прилагането им. Оптимизацията на мрежовите модели по време позволява не само да се ускори изпълнението на комплекса дейности и по този начин обектите да бъдат пуснати в срок (чрез което се осъществява икономия на средства), но и да бъде снижена себестойността на дейностите, за да се намали необходимостта от основни и оборотни фондове, да се повиши производителността на труда.

Всичко това трябва да се отчете при определянето на икономическата ефективност от внедряването на системите за мрежово планиране и контрол. Ключови думи и тезиси Време Разписание, календарно планиране, мрежово планиране Критичен път.


8.1. УВОД

Управлението на разходите или остойностяването е тази основна цел, без която е немислима реализацията на който и да е от планираните резултати. Техниките и методите, които могат да се използват за извършване на остойностяването, варират в зависимост от предназначението на оценката, респективно етапа от жизнения цикъл на проекта.


8.2. ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ
Присъща черта на контрола е остойностяването с цел определяне базата за последващо сравняване на извършваните разходи. Класическият процес на контрол включва четири стъпки:
- оценка на планираните разходи;
- отчет за действителните разходи;
- определяне на разликите;
- предприемане на управленски действия в зависимост от размера на разликите.

Управленските действия са принципно три:
- ако разликите са минимални, то се продължава без промени;
- ако разликите са големи, но е възможно да се компенсират, се разработва план за корекции;
- ака разликите са твърде големи, се ревизират първоначалните планове или се разглежда целесъобразността от продължаване на проекта.
Един от основните аргументи за започване на проекта е финансовата обосновка на неговата реализуемост.
Методите за финансова обосновка на проектите надхвърлят целите на този учебник. Сами по себе си те представляват интерес за самостоятелно разглеждане. Същото се отнася и до методите и подходите за избор на инвестиционни проекти и осигуряване на финансирането. Разпределянето на ресурсите, и особено на човешките, е свързано с остойностяването им. Това е процес, който непосредствено следва схемата на разпределяне на ролите и отговорностите при управление на организацията и е съществен елемент при договориране на цените за извършване на работите по проекта. Аналогична е обвързаността с процеса на управление на времето. Времетраенето на отделните работни елементи включва и остойностяването. Специфичен вид оценка е подготовката на тръжни оферти.

Всяко едно участие в търг за изпълнение на проект изисква специално остойностяване за целите на спечелване на търга. Подходите могат да са:
- формиране на планирана печалба като разлика между пазарната цена и прогнозираните разходи;
- изчисляване на крайната цена като фиксиран процент от разходите;
- удовлетворяване структурата на разходите, предложена от клиента. Това е чест случай за публичния сектор.


8.3. ТИПОВЕ ОЦЕНКА
От гореизложеното е видно, че не съществува единен подход за оценка от гледна точка на точността. Различната точност на оценките се определя не само от етапите, но и от вида на проекта.
На Фиг. 8.1 са показани типични стойности на оценките в зависимост от предназначението за инженерингови проекти (George, 1988).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Предпроектна оценка за реализуемост Оценка за разходите по разработването Раходи за разработка, осигуряване на финансиране, разпределяне на ресурси Оценка на разработването, преразпределяне на ресурсите Подготовка на тръжна оферта Фиг. 8.1.Точност на оценката в зависимост от предназначението. Точността на оценката е свързана и с конкретно ниво от структурата на работните пакети (WBS) (Фиг. 8.2.) Посочените оценки са ориентировъчни и следват практическия опит по управление на проекти на европейските фирми. Повишаването на точността на оценките е свързано и с повишаване на усилията и разходите. За проекти в рамките на една организация е необосновано да се извършват оценки с точност по-висока от тази за контролни цели. Това е обусловено от уникалността на проектите.

Оправдано е при операциите, където вследствие на повторяемостта е възможно да се постигнат икономии за сметка на подробно остойностяване. При проектите е по-подходящо усилията да се насочат към елиминиране на риска, а не към опит за подробното му остойностяване. Проблемът с подробното остойностяване е по-остър при фирми, активно участващи в търгове за проекти. По необходимост трябва да се търси по-висока степен на детайлно остойностяване, за да се прогнозира приемлива печалба. Това обаче не означава непременно увеличаване на усилията за постигане на детайлност на оценката. Усилията трябва да се насочат към получаване на качествени данни за оценка. Това са тези данни, които от практиката са показали, че са от решаващо значение за съответната област. За инженеринговите проекти е натрупан значителен почти 80-годишен опит. В областта на информационните технологии обаче този опит е само 20-годишен (DeMarco, 1982). Важно условие при подготвяне на оценките е, че оценката за съответно ниво се подготвя само след като е приключено предходното ниво.

Управление на проекти facebook image
Публикувано от: Иван Костадинов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.