Забравена парола?
Начало на реферати

Управление на иновациите и инвестициите


УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ

МИЛЕН БАЛТОВ

Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а в основрта му стои.новата идея или откритието. Има разлика между откритията, които водят до технологични промени и иновацията като процес. Иновацията винаги предизвиква промени в технологията, но същевременно има голямо влияние върху потребностите.

Класическо определение:

Открития, преминали през фазата на лабораторни опити, развитието на прототипа, усвояване на редовното производство и въвеждането им като продукти и услуги на пазара. Иновацияте е превъплъщение на откритието в продукт, технология, структура и т.н.

Според Хаущайн иновацията се разглежда като процес -на изследване, развитие и приложение на технологията. А под технология се разбира съвкупността от знания за свойствата и приложимостта на техниката. Самата техника тук може да бъде свързана с продукта или с производствения процес. Всяка от дейностите,<£-разделена на две фази, чиято последователност отразява хода на иновационния процес във времето. Фундаментални изследвания, приложни изследвания, технологично . развитие, приложение - в производствените дейности и фази може да има паузи, лагове и съвпадения по време.

От теоретична гледна точка иновационния процес може да се представи и като спираловиден модел, който показва последователността на шестте фази от първите 3 дейности /изследване, развитие, приложение/. Експлоатацията /последната дейност/ също обхваща 2 фази: подобрение на технологията и внасяне на вариантност в нея. Различните дейности водят до различни резултати, които могат да се разгледат като различен вид напредък: научен, технологичен, технически, вариационен.

Решаващ критерий на класифициране на иновациите като основни или радикални подобрения, частични и странични е взаимодействието между иновационните процеси и средата. Имайки предвид, че иновационните изследвания започващи с дейности, свъзани спроблеми и изгоди са нещо ново от технологична гледна точка, можем да наречем тези дейности истински иновации. В крайна сметка те водят до технически подобрени версии на съответната технология. Псевдоиновациите са резултат само на дейности за внасяне на вариантност в технологията и обикновено са обвързани с целите на конкретната фирма или произвадствено звено. За разлика от определенията, давани в миналото, понастоящем не се акцентира толкова върху техническата страна, колкото върху социално-икономическата страна и иновацията в по-широк план.

Според Питър Дракър иновациите се дефинират като фактор, изменящ резултатността на ресурсите, както и ценностите, които получава потребителят от ресурсите.

1

Плайтнер - според него иновациите са всички, подобрения и съвършенства и изцяло нови състояния и процеси/ които внасят конкретни стопански и социални ползи.

На база на горните определения три вида иновации : Продуктова, Процесна /технологична/, Организационно — социална.

Компоненти на иновационната система. От икономическа гледна точка иновационния процес може да се разглежда като система, при която се трансформира входа /производствените фактори/ чрез иновационни дейности до определен изход /напредък/. Резултатът или изгодата би трябвало да увеличи ресурсите на организацията и на нейната среда.

Факторите, които влияят върху иновационната дейност могат да се класифицират в няколко подсистеми /три/:

Подсистема иноватор: а/ ВХОД/ ИЗХОД

а1/фактори свързани с входа: -трудови ресурси - услуги

-дълготрайни активи - знания и др.иновационни процеси

-суровини и материали

а2/ фактори свързани с изхода: -технологичен риск за неуспех -сложност на технологията'

-комуникативност - възможност технологията да бъде разбрана

-приложимост на технологията

б/ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНОВАТОРИТЕ

61/ взаимодействие между функционалните роли, които трябва да се изпълнят, за да се осъществят иновационните дейности. Роли: -инициатор за.развитие на идеята -експерт за решение по проблеми -стабилизатор за интегриране на кадрите

62/ характеристики на ИНОВАТОРИТЕ

Управление на иновациите и инвестициите facebook image
Публикувано от: Стефан

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.