Начало на реферати

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА


зависимости в микросистемата, мезосистемата и макросистемата и между тези системи; анализиране, обосноваване и оценяване на взаимоотношения на структурно и функционално равнище в микросистемата, мезосистемата и макросистемата; обосноваване на единството и многообразието на видовете и тяхната адаптация резултат от еволюцията; решаване на проблеми и казуси на генетична, екологична и еволюционна основа.

Знанията и уменията в програмата са представени на различни познавателни равнища (категории умствени дейности):

1. За възпроизвеждане (репродукция) на знания и умения около 50 %;

2. За приложение на знания и умения около 40 %;

3. За творческо приложение на знания и умения около 10 %.

Процентното разпределение на точките от задачите по раздели е следното:

1. Биосфера (макросистема) около 25 %;

2. Клетка (микросистема):

2.1. Равнища на организация на микросистемата около 15 %;

2.2. Процеси в клетката около 15 %.

3. Многоклетъчен организъм (мезосистема) около 30 %;

4. Биологична еволюция около 15 %.


. Форма на изпита

Изпитната тема съдържа 70 тестови задачи, разпределени в четири части част (30 задачи), част (20 задачи), част (15 задачи) и V част (5 задачи).

Част и част съдържат задачи със структуриран отговор (тип множествен избор). В част са включени задачи с четири възможни отговора, от които само един верен отговор. В част са включени задачи, които съдържат 4 елементи, комбинирани в 4 възможни отговора, от които само един е верен.

Част съдържа задачи с ограничена свобода на отговора (тип полуоткрити задачи). Задачите от този тип са разнообразни за заместване; за откриване и коригиране на грешки; за асоциация; за допълване, преобразуване и редактиране на текст; за означения на схеми; за изграждане на диаграми и графики; за попълване на таблици; за решаване на генетични задачи и др.

Част V съдържа задачи със свободен отговор (тип есе). Задачите от този тип са формулирани така, че предопределят кратки отговори (от няколко думи до няколко изречения). Рядко се изисква по-обширен отговор. При решаването на тези задачи се проявява собствен стил на мислене, собствена позиция, находчивост, творчество и т.н.

Примерна изпитна тема е представена в Приложение 2.

IV. Оценяване

Оценяването е външно осъществява се на национално ниво от специално подготвени оценители (учители, експерти, преподаватели във висши училища и др.). Тестовите задачи от и II част се проверяват и оценяват машинно. Задачите, които не подлежат на машинна обработка се проверяват и оценяват от оценители.

Оценяването на задачите се извършва по точкова система.

Оценката (в брой точки) се формира на основата на постигнатите резултати от всички части на теста.

Превръщането на крайната оценка от брой точки в цифрова оценка се осъществява по схема, представена в Приложение 3.

Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама оценители, независимо един от друг. Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители. Тя е окончателна и не подлежи на коригиране.

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА facebook image
Публикувано от: Никола Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.