Начало на реферати

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА


УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Държавният зрелостен изпит (матурата) по биология и здравно образование се провежда на едно равнище. Изпитът не е задължителен за всички и всеки зрелостник по свое желание може да положи изпита в зависимост от самооценката си за качеството на подготовката по предмета и бъдещата си професионална реализация, свързана с продължаване на образованието. В много висши училища (напр. Софийски университет, Пловдивски университет, Шуменски университет, Тракийски университет, Висш селскостопански институт, Висш лесотехнически университет, Медицинските университети и Медицинските колежи) успешното обучение на студентите до голяма степен зависи от качеството на биологичните им знания и умения, придобити в курса на обучение по биология в средното училище. Тези висши училища провеждат приемни изпити по биология. Полагането на матура по биология с външно оценяване е добра възможност както за зрелостниците, така и за висшите училища. Зрелостниците получават реална представа за знанията и уменията си, а висшите училища за подготовката на кандидат-студентите си.

Учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по биология и здравно образование за гимназиалния етап на средната степен (обн. ДВ, бр. 48/2000 г.).

Учебно-изпитната програма за зрелостния изпит по биология и здравно образование определя:

  • вида и времетраенето на изпита;

  • учебното съдържание, върху което се провежда изпита;

  • формата на изпита;

  • оценяването на писмените работи;

  • пособията, разрешени за използване по време на изпита.


I. Вид и времетраене на зрелостния изпит

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 астрономически часа.

Темата е разработена от специализирана комисия към Националното звено за оценяване на средното образование (НЗОСО) на МОН, утвърдена от министъра на образованието и науката. В комисията участват експерти, преподаватели във висши училища и учители.


II. Учебно съдържание

Учебното съдържание, включено в учебно-изпитната програма, е разработено на основата на утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от Х до Х клас. Представено е в таблица по теми, подтеми и знания и умения, които ще се проверяват и оценяват. (Приложение 1).

Знанията и уменията, които се оценяват, са свързани с: разпознаване, сравняване и групиране по избрани признаци на структури и процеси, протичащи в микросистемата, мезосистемата и макросистемата; моделиране на процеси и явления; прилагане на алгоритъм за решаване на генетични задачи от стандартен тип; анализиране на връзки и

УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА facebook image
Публикувано от: Никола Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.