Забравена парола?
Начало на реферати

Учебна програма по история за 7 класV клас ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ задължителна подготовка


. Очаквани резултати

V. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки

Ядра на учебното съдържа ние

Очаквани резултати на ниво учебна програма

Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия /по теми/

Контекст и дейности за цялата програма

Възможности за междупредметни връзки

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

I. Фундамен-тите на съвремен-ния святII. Национално и световно историче-

ско и културно наследство

`

III. Човекът в историята


IV. Източници на историята

Стандарт*

Описва и обяснява възникването на държави, форми на държавно управление и институции. Вж. I, 1,2, ГО

Очаквани резултати:

#1. Обяснява появата на държавите в Древния Изток /Египет и Месопотамия/.

#2. Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

#3. Различава политическите системи в Древния Изток, Древна Гърция и Рим.


Стандарт

Установява синхронност и асинхронност между събития и личности от националната и световната история.

Очаквани резултати:

#1. Познава хронологическата последователност на основни събития, свързани с появата и развитието на държавите от Средиземноморския свят през Античността

#2. Съотнася към конкретен исторически момент или период събития от историята на Древна Гърция и Рим.

#3. Разглежда историческото развитие на днешните български земи през Античността в контекста на историческото развитие на държавите от Източното Средиземноморие.


Стандарт

Използва хронологически и пространствени ориентири при обяснение на историческите събития.

Очаквани резултати:

#1. Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите земеделски култури и цивилизации.

#2. Съотнася границите на държави от Античността към тези на днес съществуващи.

#3. Познава отделните хронологични системи.

#4. Разполага в хронологичен порядък исторически събития и установява тяхната синхронност или асинхронност.


Стандарт

Разпознава съдържанието на историческите понятия, с които работи.

Очаквани резултати:

#1. Дава определения на основни понятия.

#2. Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.Стандарт

Идентифицира и описва характерни паметници на националната и световната култура.

Очаквани резултати:

#1. Описва най-известните паметници от Праисторическите епохи: скалните рисунки от пещерите във Франция и Испания, Вилендорфската Венера, Варненския некропол.

#2. Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Вавилонската кула, Портата на Ищар, Лъвската порта в Микена, Партенонът, Венера Милоска, Капитолийската вълчица, Колизеумът, Траяновата колона.

#3. Познава Седемте чудеса на света.

#4. Познава и описва паметници на тракийската култура: Казанлъшката гробница, Вълчитрънското съкровище, Панагюрското съкровище.


Стандарт*

Познава възникването на основните религии и влиянието им върху човешката цивилизация. Вж. II, 5, ГО

Очаквани резултати:

#1. Познава главните божества в древноизточните и гръко-римските религиозни култове.

#2. Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

#3. Разбира ролята на юдаизма в изграждането на Израилското царство.

#4. Разбира и обяснява причините, които довеждат до налагането на християнската религия в Римската империя.


Стандарт*

Установява и дава примери за взаимни влияния между различни култури. Вж. VI, 25, ГО

Очаквани резултати:

#1. Познава взаимните културни влияния между Древна Гърция и Древна Тракия.

#2. Разбира същността на елинистическата култура като съвкупност от взаимното културно проникване на античния Изток и античния Запад.

#3. Познава на основата на конкретни примери приемствеността между елинската и римската култура.


Стандарт

Определя принадлежност към общност въз основа на езикови и религиозни особености.

Очаквани резултати:

#1. Характеризира индоевропейската общност и познава принадлежащите към нея съвременни народи.

#2. Разбира ролята на древногръцкия език и религиозните култове за изграждането на древноелинската общност в условията на полисния свят.


Стандарт

Дава примери и обяснява устойчивост и промени в начина на живот и ценностите през различните исторически периоди.

Очаквани резултати:

#1.Характеризира и сравнява мястото на човека в древноизточния и гръко-римския свят.

#2. Разбира и обяснява отношението на гръко-римския свят към робите.

#3. Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните гърци и римляни.


Стандарт

Характеризира идеи за промяна на света и ги свързва с конкретни исторически личности.

Очаквани резултати:

#1. Познава основополагащите принципи в законодателството на Древния Изток, Древна Гърция и Рим.

#2. Познава философските идеи на Платон и Аристотел за държавното устройство.

#3. Различава възгледите на атиняни и спартанци за възпитанието на децата, представите им за света и човека.


Стандарт

Установява взаимовръзката между природните условия и обществения живот.

Очаквани резултати:

#1. Оценява природните условия като един от основните фактори за еволюцията на човешкия вид.

#2. Разбира природо-климатичните условия в Древна Гърция като един от факторите за Великата гръцка колонизация.


Стандарт*

Разпознава и различава видове исторически източници. Вж. I, 4, ГО

Очаквани резултати:

#1. Разграничава основни паметници на материалната култура от праисторията и Античността като източници на историята.

#2. Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.


Стандарт*

Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми. Вж. I, 4, ГО

Очаквани резултати:

#1. Прилага основни умения за работа с карта.

#2. Извлича информация за исторически явления от предложена схема.

#3. Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.


Стандарт

Различава факти от аргументи и оценки.

Очаквани резултати:

#1. Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.


Стандарт

Съпоставя данни от различни източници и открива противоречия или съвпадения при описания на едни и същи събития.

Очаквани резултати:

#1. Разширява информацията от основния текст с тази от предложените документи в урока.


Стандарт

Съставя кратки писмени текстове с помощта на съпътстващи въпроси.

Очаквани резултати:

#1. Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

#2. Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.


Стандарт

Формулира собствени въпроси върху исторически проблеми и аргументира отговори.

Очаквани резултати:

#1. Поставя собствени въпроси към основния текст и приложените писмени документи.

#2. Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.


Стандарт

Ориентира се във възможностите на ИКТ за търсене и придобиване на информация.

#1. Познава възможностите на ИКТ за

придобиване на информация.


Тема 1.

Праистория:

1. Праисторически епохи.

2. Еволюция на човешкия вид - Хомо Сапиенс.

3. Неолитна революция преходът към земеделие и скотовъдство.

4. Днешните български земи в праисторическите епохи.


Очаквани резултати:

1. Разбира връзките между развитието на човешкия вид, неговата дейност и природо-климатичните условия.

2. Разбира ролята на неолитната революция за развитие на

човечеството.
Тема 2.

Държавността през Античността:

1. Началото първите държави в Месопотамия, Египет и Палестина. Форми на държавно устройство - град, монархия, империя.

2. Древногръцкият полис политическо развитие на Древна Елада.

3. Светът е малък империята на Александър Македонски.

4. От република към империя политическо развитие на Древен Рим.

5. Владетелят през Античността

6. Законодателят и законите през Античността.

7. Тракийската държавност Одриската държава.

Очаквани резултати:

1. Разбира процеса на възникване на първите държави в Древния Изток.

2. Познава и разбира държавните устройства и институции.

3. Съпоставя политическите системи в Древния Изток, Елада и Рим.
Тема 3.

Античното общество

1. Владетелят над всичко древноизточните общества.

2. Да бъдеш гражданин е привилегия - античният полис и неговите граждани.

3. Безмълвният свят робите в Античността.

4. Покровителство и зависимост патронатните отношения в античното общество.


Очаквани резултати:

1. Разбира мястото и ролята на гражданина в античния полис. Вж. V, 19,20, ГО

2. Разбира отношението на античния свят към робството. Вж. II, 8, ГО


Тема 4.

Човекът и войната през Античността

1. Големите военни конфликти през Античността: Троянска война, Гръко-персийски войни, Пелопонеска война, походът на Александър Македонски срещу Персия, Пунически войни.

2. Да покориш света римската военна експанзия.

3. Развитието на военната организация и техника през Античността - от спартанския хоплит до римския легионер.

4. Войната като средство за препитание наемници и военна служба.

5. Представите за войната през Античността.


Очаквани резултати:

1. Оценява отражението на военните конфликти върху цялостното развитие на конкретни държави и региони.

2. Познава и разбира представата на античният човек за войната.Тема 5.

Античният човек пред боговете - давам, за да дадеш.

1. Религиозни култове в Древния Изток - Египет и Месопотамия.

2. Йехова и неговият народ юдаизмът.

3. Гръко-римският пантеон религиозни вярвания и култове.

4. Начало на Христовата проповед християнската религия и църква /I-III в./

  1. Религиозните вярвания на траките.

  2. Богове и герои - античните митологии.


Очаквани резултати:

1. Разбира разликата между политеис-тичните и монотеистични религиозни култове.

2. Разбира отношението на античния човек към боговете.

3. Разбира промяната, която настъпва в религиозните вярвания с появата и разпространението на християнството.
Тема 6.

Духът и културата на античния свят:

1. Красив и добър - идеалът за човека през Античността.

2. Светът на идеите философското наследство на античната епоха.

3. Изчезващите граници културният синтез на Елинизма.

4. Училището и учителят образованието в античната епоха.

5. Различният в античността - гръко-римският свят и варварите.

6. Безписмената култура - светът на траките.

7. Културното наследство на Античността.

Очаквани резултати:

1.Разбира основните характеристики на античната култура.

2. Разбира ролята и значението на античното културно наследство /елинско и римско/ за историческото и културно развитие на Европа.

Тема 7.

Всекидневният живот през Античността:

1. Античният град и неговият ритъм - площадът, храмът, театърът, баните.

2. Домът и храната.

3. Работа и свободно време.

4. Забавления и игри.


Очаквани резултати:

#1. Разбира ролята на основните места в града, които определят всекидневието на античния човек.

#2. Познава особеностите на всекидневния живот през Античността.ера


Homo Sapiens


археология


неолитна революция


индоевропейциполис


магистратура


модел на

управление

-пряка демокрация

- диктатура

- тирания

- република


граждани


роби


аристокрацияекспанзия


колонизация


хоплит


легион
тотемизъм


мит


юдаизъм


религиозен

култ

писмени системи:

- клинописи

- йероглифи

- буквено писмо


философия


елинизъм


театър

публични места:

- агора

- форум

- терми

- амфитеатър

- стадион


Олимпийски игри


мистерииНа учениците трябва да се даде възможност:


- да посетят музей;- да участват в екскурзии с учебна цел;- да проучват и събират материали за историята на родния край;- да усвоят основни техники на историята (хронологии, схеми, таблици, исторически карти);- да работят с различни източници на информация: справочници, художествена литература, видеофилми, Интернет;-да участват в ролеви игри;- да ползват аудио- и видеотехника;- да ползват различни средства за онагледяване, с които разполага училището;

География и икономика:

- развива умения за работа с географска (историческа) карта;


- спомага за осмисляне и съвместно използване на основни общи понятия;

  • съвместно

Изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на хората;

  • развива учения за

пространствено локализиране на древните цивилизации;

  • разширява

ученията за изчисляване на разстояние с помощта на мащаба.
Български език:

- използва знания и развива умения за:

работа с различни видове текст;

изготвяне на разширен план;

резюме;

съобщение.


- чрез цялото обучение по история развива:

  • техниките на

четене;

  • писмената култур

на учениците, а чрез използваните понятия обогатява и езиковата им култура /разбиране на смислите/.
Литература:

- използва представите за света и човека, изградени чрез познатите митове от Античността.

Изобразително изкуство:

  • спомага за

формиране на трайни представи за паметници на античната култура;

  • чрез образци на

античното изкуство развива представи за каноните за пропорциите на човешкото тяло;


- затвърждава използване на понятия като композиция, фон, палитра, цвят, художник и др.
Математика:

- развива способности за чертаене ( и разчитане) на графика, търсене на белези за еднаквост и съпоставимост на фигури;


- развива способности за изчисляване, работейки с линия на времето.


Физическа култура и спорт:

- разширява представите за ценностите на олимпизма.
Учебна програма по история за 7 клас facebook image
Публикувано от: Руско Рашков

Подобни материалиУчебна програма по история за 7 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.