Начало на реферати

ТЪРСЕНЕ НА АКТИВНИ ПАРИ ЗА СДЕЛКИ И ТРАНЗАКЦИИ И ТЪРСЕНЕ НА ПАСИВНИ ПАРИ


ТЪРСЕНЕ НА АКТИВНИ ПАРИ ЗА СДЕЛКИ И ТРАНЗАКЦИИ И ТЪРСЕНЕ НА ПАСИВНИ ПАРИ

Разграничението на парите на активни и пасивни позволява те да се разглеждат като пари, служещи най-вече за обезпечаване на стоковите сделки и за осъществяване на финансови транзакции.

В съвременните условия транзакционното търсене на пари или паричните тран-закции се осъществяват чрез различни типове инструменти от вида на електронни че-кове, електронни пари, електронни монети или т. нар. smart-карти или smart-пари, произхождаща от английската дума smart интелигентна, умна. Тя има същите вън-шни характеристики като картата с магнитни линии, но в нея е вграден чип, който мо-же да извършва изчисления, да съхранява данни, да получава и обработва информация, а в последствие да взема решение. Чрез тях се изпълняват защитените offline транзак-ции, както и online-транзакции, за които са необходими няколко секунди, за да се из-върши съответната транзакция. При обикновени условия за извършването на транзак-ция е необходимо време, докато при предходните две транзакции такова практически липсва или е изключително кратко.

На практика различаваме търсенето на пари за сделки и транзакции и самия механизъм на съответната транзакция. Това е необходимо, защото паричната теория дискутира факторите, определящи средния обем на активните пари за сделки и тран-закции:

  • първи фактор ако фиксираните плащания се извършват само веднъж в годината, то търсеният среден обем от активните пари зависи от размерите на БВП и съответния негов дефлатор;

  • втори фактор ако включим скоростта на превръщането на паричния запас в доходи, то тогава и този фактор ще оказва влияние;

  • трети фактор несигурността на бъдещите приходи и разходи.


Търсенето на активни пари за транзакции и резерви зависи от размера на БВП в текущи цени + скоростта на превръщане на парите в приходи и разходи + не-сигурността при тяхното получаване:


- фактори

ADАП (t + R) => GDРТЦ + VМ => (R + C) + U(R + C)


В случая БВП трябва да се атакува със съответния дефлатор, за да се получат неговите реални параметри.

Ако вземем под внимание най-важния фактор БВП ще видим, че той включва:

- потребителски разходи (С);

- инвестиционни разходи (Ip);

- държавни разходи (GE);

ТЪРСЕНЕ НА АКТИВНИ ПАРИ ЗА СДЕЛКИ И ТРАНЗАКЦИИ И ТЪРСЕНЕ НА ПАСИВНИ ПАРИ facebook image
Публикувано от: Димитър Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.