Забравена парола?
Начало на реферати

Търговско представителство


ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОПредставителството в търговското право се уповава от представителството в гражданското право.

- Прокура – Има германски произход и с него се обозначават или комплекса от взаимоотношения между представлявания (търговеца) и представителя (прокуриста) от една страна, и третите лица от друга страна. Чрез прокурата се обозначава и самото упълномощаване, с което се създава представителната власт на прокуриста. Като търг. Представителство прокурата включва два вида правоотношения – вътрешни и външни. Вътрешните са между търговеца и прокуриста. Те също биват два вида. Първото вътрешно правоотношение това е представителното правоотношение. Чрез него се създава представителната част на прокуриста и това става чрез упълномощаване.

Търг. упълномощаване трябва е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на търговеца. Упълномощаването е едностранна сделка.

Второто вътрешно правоотношение е договорното. Чрез него на практика прокуриста реализира представената му представителна власт. Упълномощаването е съпътстване от сключване на договор – трудов, за дружество, за поръчка и т.н.

Външните правоотношения са между търговеца и прокуриста от една страна, и третите лица от друга страна. Тези правоотношения се извършват на базата на упълномощаването и неговото вписване в търговския регистър.

Важно условие при прокурата е представлявания да бъде търговец. Липсата на търговско качество е пречка за упълномощаване на прокуриста. Не всеки търговец може да упълномощава прокурист. Не могат да имат прокуристи едноличните ТД с държавно имущество (ЕООД, ЕАД). Не могат да имат прокуристи търговците, обявени в ликвидация или несъстоятелност.

Прокуриста е дееспособно физическо лице, което е натоварено и упълномощено от търговеца да управлява неговото предприятие срещу възнаграждение. Прокуристът не е търговец, на основание на това, че е назначен за прокурист. Той може да придобие търговско качество, но на друго основание. Прокуристът е пряк представител на търговеца. Прякото представителство означава действие от чуждо име и за чужда сметка, а косвения представител действа от свое име и за чужда сметка. Прокуриста има най-широка представителна власт. В четири случая представителната власт на прокуриста може да се ограничи. В два от тези случаи ограничаването е ex lege. В останалите два това ограничаване зависи единствено от волята на търговеца – принципал. Еx lege: при отчуждаване и обременяване на тежести на недвижими имоти. В тези случаи прокуриста се нуждае от специално пълномощно. Втория случай, ограничаващ представителната власт е забрана за учредяване на нова прокура или преупълномощаване на друг прокурист. Тази забрана има абсолютен характер. Третото ограничение е ограничението при учредяване на колективна прокура или това са случаите, когато един търговец назначава няколко прокуриста, които могат да действат само заедно. Последния случай е когато дейността на прокуриста се ограничи до действието на определен клон.

Търговско представителство facebook image
Публикувано от: Кольо Любомиров

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.