Начало на реферати

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност


От субективна страна фактическият състав на имуществената отговорност се характеризира с вината на работника. Трудовоправният режим се прилага само когато вредата е пречинена по небрежност. При наличие на умисъл е в сила гражданският закон.

Когато вредата е резултат от нормален производствено-стопански риск работникът не носи отговорност.Видове имуществена отговорност на работника (служителя)


Ограничена имуществена отговорност – при нея причинената вреда се обещетява изцяло но само до определен размер.

Основание на ограничената имуществена отговорност на работника са наличието на вина пречинена по небрежност и деянието не съставлява престъпление.

Размери. Общият максимум на ограничената отговорност е в размер една работна заплата При увреждания, които са в резултат от управленческа или отчетническа дейност максималната отговорност е трикратният размер на месечното възнаграждение.

Ред за осъществяване. Общият способ за реализирането на ограничената имуществена отговорност започва с рекламационно (извънсъдебно) производство за доброволно плащане. Това става посредством заповед за удръжки издадена в определените срокове. Ако до един месец след връчването на заповедта работникът не я успори, работодателя може да премине към изпълнение. При успорване от страна на работника, работодателя трябва да предяви иск към съда за претендираното обещетение. При невъзможност на работодателя да удържи дължимото обещетение (пр. работникът е напуснал), той може да се снабди с изпълнителен лист и да събере вземането по реда на общия изпълнителен граждански процес.


Пълна имуществена отговорност.

При нея работникът или служителят носят пълна отговорност за регистрираната липса. Когато деянието, макар и при небрежност, преставлява престъпление, отговорността е по гражданския закон.

Ред за осъществяване. Осяществява се само по съдебен ред.

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност facebook image
Публикувано от: Делян Илиянов Николов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.