Начало на реферати

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност


Субект на правото временно да отстрани работника от длъжност е работодателят респективно непосредственият ръководител.

Основания за отстраняване от работа:

  1. Изпадането на работника в състояние, което не му позволява да изпълнява адекватно задълженията си;

  2. Употребата на алкохол или друго упойващо средство. Валидна е презумцията, че употребата на алкохол или друго упойващо средство води до състояние , в което работникът не би могъл пълноценно да изпълнява работата си.


Времетраенето на отстраняването е поставено в естествените граници на състоянието на невъзможност да се изпълнява работата.

За времето на отстраняване работникън няма право на трудово възнаграждение.

При незаконно отстраняване от работа слуижителят има право да търси обещетение. Размерът на обещетението е в съответствие с брутното трудово възнаграждение за периода на отстраняване. Обещетението се дължи солидарно от работодателя и съответните длъжностни лица.


ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ


Състои се в задължението на работника да обещети вредите нанесени на работодателяя при или по повод изпълнението на трудовите задължения. Това е вторична санкционна правна последица от извършеното нарушение.


Основание на имуществената отговорност на работника (служителя) съставлява вредоносното нарушение на трудовите задължения.

Елементи на нарушението.

От обективна страна това са:

  1. Имуществена вреда. Според КТ в това число влиза само претърпяната загуба, а не и неимуществената вреда или пропуснатата полза.

  2. Противоправно неизпълнение на трудовите задължения.

  3. Причинна връзка между неизпълнението и бредата – само пряката пречинноследствена връзка.

Трудови спорове. Дисциплинарна и имуществена отговорност facebook image
Публикувано от: Делян Илиянов Николов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.